Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.11.2019 at 08:00 - 2.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 12.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

ME-004 (Y130A) Tilastollisen ajattelun perusteet (2 op) tai vastaavat tiedot.

ME-005 (Y130B) Tilastollisten menetelmien perusteet (3 op) suositellaan edeltäväksi opinnoksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa suorittaa aistinvaraisia kokeita, analysoida niiden tulokset tilastotieteellisillä perusmenetelmillä sekä raportoida kokeen tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan.

Suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena. I periodi. Alkutentti edeltävällä viikolla.

Elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen perusteet teoriassa ja käytännössä. Käsitellään aistien toiminnan (erityisesti maku- ja hajuaistien), analyyttisten aistinvaraisten menetelmien (koulutettu raati) sekä aistinvaraisten kuluttajatutkimusten perusteet

Tuorila, H. ja Appelbye, U. (toim.): Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Gaudeamus/Yliopistopaino, Helsinki 2005/2006/2008/2016 (Kaikki painokset soveltuvat kurssin oppikirjaksi). Alkutentissä kuulustellaan luvut I, II, IX ja XI, lopputentissä muut. Lisäksi kurssin Moodle-alustalla jaetaan suositeltavaa oheismateriaalia.

Luennoilla taustoitetaan laboratorioharjoituksia, joissa suoritetaan aistinvaraisia kokeita (kerätään tutkimusaineistoja). Kerätyt aineistot analysoidaan tilastollisin menetelmin ja tulokset raportoidaan kirjallisesti (työselostuksissa) ja suullisesti (seminaareissa).

Asteikolla 0–5. Painotus: Kirjallinen alkutentti 20 %, työselostukset harjoitustöistä 40 % ja lopputentti 40 %.

Alkutentti, luennot, kolme harjoitustyötä, tulosten purku seminaareissa, työselostukset ja lopputentti.

N.N. Lv. 2017-2018 Antti Knaapila

Kurssi, tai vastaavat tiedot, on esitietovaatimuksena opintojaksolle Advanced Sensory Science.

Korvaa opintojakson 840014 (ETK240).