Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 15.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Kemian perusteet ja kemian työt vaaditaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tulisi

  • ymmärtää paineen ja molekyylien liikkeen yhteys, ideaalikaasun ja reaalikaasun ero sekä Daltonin laki kaasuseoksista
  • osata termodynamiikan I ja II pääsääntö, ymmärtää sisäenergian, entalpian ja entropian merkitys ja osata arvioida prosessin spontaanisuus
  • ymmärtää partiaaliset moolisuureet seoksissa, ymmärtää aktiivisuuskäsite ja tuntea seosten kolligatiiviset ominaisuudet.
  • ymmärtää homogeenisen ja heterogeenisen tasapainon ero ja olosuhteiden vaikutus kemialliseen tasapainoon
  • osata reaktioiden nopeusyhtälöt ja ymmärtää reaktiomekanismien perusteet

- ymmärtää sähkökemiallisen kennon toiminta ja hapetus-pelkistysreaktiot sähkökemiallisina tapahtumina

- osata arvioida mittausepävarmuus tehdyistä mittauksista

Ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi. III-IV periodi.

Kurssilla käsitellään keskeisimmiltä osin kaasujen kineettistä teoriaa, diffuusiota, termodynamiikan pääsääntöjä ja niiden soveltamista, seosten ominaisuuksia, kemiallista tasapainoa, reaktiokinetiikkaa ja sähkökemiaa sekä mittausten mittausepävarmuutta

Suositeltava

Luentokurssi:

- Chang, Raymond (2005): Physical Chemistry for the Biosciences. University Science Books (osittain), tai

- Chang, Raymond (2000): Physical Chemistry for Chemical and the Biological Sciences. University Science Books (osittain)

Pakollinen

Mittausepävarmuuden laskeminen:

- Moodlessa oleva materiaali ja mittausepävarmuuden laskemiseen aineisto.

Vertaisoppiminen, ryhmätyöt ja vertaisarviointi.

Arvosana perustuu luentokurssin välikokeeseen/loppukuulusteluun. Luentokurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Kurssin suorittamisen edellytyksenä on saada puolet luentokurssin/loppukuulustelujen välikokeiden pistemäärästä ja pakollisista ryhmätöistä hyväksytty.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä

Opintojaksoon sisältyy luentoja, ryhmätöitä, harjoitustöitä ja itseopiskelua.

Kaksi välikuulustelua, lisäksi lukuvuoden aikana on kolme loppukuulustelua

Jaana Valo

Korvaa opintojaksot 85017 (YKEM110) ja 85044 (YKEM111) yhdessä.