Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Farmaseutin kandiportfolio, 3. vuosi 0 Cr Course 24.4.2020 - 29.4.2020
Farmaseutin kandiportfolio, rästitoteutus 0 Cr Other teaching 15.11.2019 - 15.11.2019
Farmaseutin kandiportfolio, 1. vuosi 0 Cr Other teaching 26.8.2019 - 17.9.2019
Farmaseutin kandiportfolio 0 Cr Other teaching 27.8.2018 - 21.9.2018
Farmaseutin kandiportfolio, 1. lukuvuosi 0 Cr Other teaching 28.8.2017 - 22.9.2017