Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 16.9.2019
10:15 - 12:00

Other teaching

09.09.2019 Mon 12.30-14.00
11.09.2019 Wed 15.15-17.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
11.02.2020 Tue 10.15-12.00
02.04.2020 Thu 10.15-12.00
16.04.2020 Thu 08.15-15.30
16.04.2020 Thu 09.15-12.00
16.04.2020 Thu 15.30-16.30
17.04.2020 Fri 08.15-16.00
Artturi Koivuniemi
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 12.30-14.00
10.09.2019 Tue 08.15-10.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
11.02.2020 Tue 10.15-12.00
02.04.2020 Thu 10.15-12.00
16.04.2020 Thu 09.15-12.00
16.04.2020 Thu 13.15-15.30
16.04.2020 Thu 15.30-16.30
17.04.2020 Fri 09.15-12.00
17.04.2020 Fri 13.15-16.00
Petteri Piepponen
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 12.30-14.00
13.09.2019 Fri 12.15-14.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
11.02.2020 Tue 10.15-12.00
02.04.2020 Thu 10.15-12.00
16.04.2020 Thu 09.15-12.00
16.04.2020 Thu 13.15-15.30
16.04.2020 Thu 15.30-16.30
17.04.2020 Fri 09.15-12.00
17.04.2020 Fri 13.15-16.00
Yvonne Holm
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 12.30-14.00
10.09.2019 Tue 14.15-16.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
11.02.2020 Tue 10.15-12.00
02.04.2020 Thu 10.15-12.00
16.04.2020 Thu 09.15-12.00
16.04.2020 Thu 13.15-15.30
16.04.2020 Thu 15.30-16.30
17.04.2020 Fri 09.15-12.00
17.04.2020 Fri 13.15-16.00
Jukka Saarinen
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 12.30-14.00
13.09.2019 Fri 14.15-16.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
11.02.2020 Tue 10.15-12.00
02.04.2020 Thu 10.15-12.00
16.04.2020 Thu 08.15-15.30
16.04.2020 Thu 09.15-12.00
16.04.2020 Thu 15.30-16.30
17.04.2020 Fri 08.15-16.00
Osmo Antikainen
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 12.30-14.00
12.09.2019 Thu 10.15-12.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
10.10.2019 Thu 10.15-12.00
11.02.2020 Tue 10.15-12.00
02.04.2020 Thu 10.15-12.00
02.04.2020 Thu 10.15-12.00
16.04.2020 Thu 09.15-12.00
16.04.2020 Thu 13.15-15.30
16.04.2020 Thu 15.30-16.30
17.04.2020 Fri 09.15-12.00
17.04.2020 Fri 13.15-16.00
Marika Pohjanoksa-Mäntylä
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Ennen opintojakson aloittamista opiskelijalla on oltava suoritettuna Vieraan kielen opintoja 2 op sekä vähintään 80 opintopistettä farmaseutin tutkinnon pakollisista opinnoista. Suoritettujen opintojen pitää sisältää seuraavat opintojaksot:
FARM-205 Biofarmasia ja FARM-204 Farmakokinetiikka
Farmaseuttinen biologia: FARM-301 Biotieteiden perusteet farmasiassa
Farmakologia: FARM-202 Systemaattinen farmakologia
Farmaseuttinen kemia: FARM-304 Farmaseuttinen kemia
Farmasian teknologia ja teollisuusfarmasia: FARM-312 Lääkevalmiste I
Sosiaalifarmasia: FARM-207 Lääkehuolto terveydenhuollossa

Ks. myös lisätiedot.

Tiedolliset:

Opintojakson päätyttyä opiskelija

• ymmärtää, miten tieteellinen ajattelu eroaa arkiajattelusta ja mistä tieteellinen tieto syntyy

• ymmärtää farmasian tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä

Taidolliset:

Opintojakson päätyttyä opiskelija

• osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tekstin kirjoittamisprosessin

• osaa etsiä, lukea, arvioida kriittisesti ja käyttää tieteellistä lähdemateriaalia

• osaa tuottaa tieteellistä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä kielellä lähdemateriaaliin perustuen

• osaa viitata lähdemateriaaliin tieteellisten käytänteiden mukaisesti

• osaa valmistella ja esittää tieteellisen suullisen esityksen tai posterin sekä keskustella aiheestaan

• osaa antaa ja vastaanottaa palautetta

Järjestetään lukuvuosittain. Opintojakso suoritetaan farmaseutin tutkinnon kolmantena lukuvuotena. Lopputyöhön ilmoittaudutaan syyslukukauden alussa suoraan yhteen tiedekunnan opintosuuntaan. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat halutessaan ilmoittaa tekevänsä työnsä ruotsiksi.

Ydinaines

 • Tiedot: Oman lopputyön aihepiirin hallinta.
 • Taidot: Alan tiedonlähteiden käyttö, tieteellisen lähdemateriaalin arviointi, olennaisten asioiden löytäminen lähdemateriaalista, sujuvan tekstin tuottaminen, viittaaminen lähdemateriaaliin, kyky omaan pohdintaan kerätyn materiaalin pohjalta, selkeä ja johdonmukainen suullinen ilmaisu/ taito koota ja esittää jäsennelty posteri työn keskeisistä asioista.

Täydentävä tietämys

 • Tiedot: Oman lopputyön aihepiirin syvällinen hallinta, muiden lopputyöntekijöiden aihealueiden tuntemus, oman lopputyöaiheen uusimman tutkimustiedon seuranta.
 • Taidot: Tieteellisen tekstin tuottaminen, alan tiedonlähteiden monipuolinen käyttö, omien johtopäätösten tekeminen, tieteellisten esitysten arviointi ja niiden kommentoiminen.

Erityistietämys

 • Tiedot: Muiden lopputyöntekijöiden aihepiirien hyvä tuntemus, oman oppiaineen uusimman tutkimustiedon seuranta.
 • Taidot: Oman lopputyön aihepiirin kriittinen ja pohtiva tarkastelu, omien perusteltujen johtopäätösten tekeminen, rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen tieteellisestä esityksestä.

Pakollinen: Opiskelijan itse keräämä kirjallisuus lopputyöaiheestaan.

Vapaaehtoinen:

Lopputyö arvioidaan asteikolla 0-5 perustuen farmaseutin lopputyön arviointimatriisin, joka on saatavilla Flammasta.

Ilmoittaudu 1.9.2019 mennessä ensisijaisesti haluamaasi opintosuuntaan ja lisätietokentässä voit ilmoittaa toissijaiset opintosuuntatoiveet. Mikäli ilmoittautuneita opintosuuntaan on enemmän kuin mitä sinne voidaan ottaa, valitaan opiskelijat ensisijaisesti ilmoittautuneista opintomenestyksen perusteella. Jos et pääse ensisijaiseen opintosuuntaan, siirretään sinut opintosuuntaan, jossa on vielä tilaa ja johon opintomenestyksesi riittää. Ks. lisätietoa ilmoittautumisesta Opiskelijan ohjeista. Oppiainejaot ovat selvillä 6.9.2019 mennessä ja ne ilmoitetaan opiskelijoille Lopputyön Moodle-alueella.

I alla studirektningar är det möjligt att få handledning och skriva examensarbetet på svenska. Om du vill skriva på svenska, nämn det i rutan för tilläggsuppgifter.

Ilmoittaudu erikseen myös yhteen akateemisen kirjoittamisen opetuksen farmasian tiedekunnan ryhmään (opintojakso KK-AKTE2OP Akateemiset tekstitaidot).

Lopputyön aikataulu on tämän jälkeen seuraava:

 • MA 9.9. opintosuuntien aloitustilaisuudet
 • Tiedonhaun tilaisuudet atk-luokissa opintosuunnittain (vko 37). Vaihtoehtoisesti kaikille opintosuunnille yhteiseen ryhmään voi osallistua MA 16.9.
 • Viikko 41, pienryhmätapaaminen 1 Kypsyysnäytteen palauttaminen
  • Opiskelija saa vertaispalautteen ja äidinkielen opettajan ohjausta Akateemiset tekstitaidot -kurssin viimeisellä luennolla.
  • Opiskelija palauttaa kypsyysnäytteen ohjaajalle Moodleen viimeistään 18.10.2019
  • Ohjaaja antaa palautteen kypsyysnäytteestä viimeistään 25.10.2019 (ja hyväksyy/hylkää kypsyysnäytteen)
 • Viikko 7, pienryhmätapaaminen 2
 • Viikko 14, pienryhmätapaaminen 3
 • Viikko 16, lopputyösymposium 16.4.–17.4.2020
  • Plenary to 16.4. klo 9-12
  • Seminaarit ja posterit to 16.4. klo 13-15.30
  • Get Together to 16.4. klo 15.30-16.30
  • Seminaarit ja posterit pe 17.4. klo 9-12 ja klo 13-16
 • Lopputyö on palautettava arvosteltavaksi huhtikuussa. Tarkempi palautusaikataulu tiedotetaan syksyllä.

Pakolliset suoritukset:

 • Oppiaineiden infotilaisuuksiin osallistuminen (2 h)
 • Kirjallinen lopputyö ja siihen mahdollisesti liittyvä pienimuotoinen tutkimus.
 • Posterin valmisteleminen, sen esittäminen sekä lopputyösymposiumiin osallistuminen TAI seminaariesityksen valmisteleminen, sen esittäminen ja lopputyösymposiumiin osallistuminen. Farmaseuttisen biologian, biofarmasian sekä farmasian teknologian ja teollisuusfarmasian lopputyöt esitellään pääosin posterina. Farmaseuttisen kemian, farmakologian ja sosiaalifarmasian lopputyöt esitellään suullisena esityksenä kaikille yhteisessä lopputyösymposiumissa. Ohjeet postereiden ja seminaarien valmistelemiseen annetaan myöhemmin. Lopputyön on oltava viimeistelyä vaille valmis ennen lopputyösymposiumia.
 • Toisen opiskelijan lopputyöseminaarin tai -posterin opponointi kunkin opintosuunnan ohjeiden mukaan.
 • Vertaispalautteen antaminen toiselle opiskelijalle.

Vapaaehtoiset suoritukset:

 • Luento-opetukseen osallistuminen (posteri- ja seminaarityöskentely 2 h)
 • Tiedonhaun pikakurssille osallistuminen
 • Osallistuminen opintosuuntien järjestämiin lopputyön tekemistä tukeviin yhteisiin tapaamisiin

Ks. tarkemmat suoritustavat Moodlesta.