Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.10.2018 at 00:01 - 27.4.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 7.5.2019
15:15 - 17:15

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tulkita lääkeaineiden farmakokineettisiä ominaisuuksia (imeytyminen, jakautuminen, metabolia ja erittyminen) potilaan lääkehoidon tehon ja turvallisuuden näkökulmasta. Hän osaa erottaa miten eri annostelureitit vaikuttavat farmakokinetiikkaan, millaiset farmakokineettiset ominaisuudet tekevät lääkkeestä turvallisen, ja hän osaa antaa lääkeneuvontaa riskilääkkeistä tai yhteisvaikutuksista vaarantamatta potilaan hoitoon sitoutumista. Hän osaa selittää potilaalle geneerisen lääkevaihdon periaatteen.

Farmaseutin koulutusohjelman 1. lukuvuosi, kevätlukukausi

Farmakokinetiikan peruskäsitteet ja laskentakaavat liittyen lääkeaineen imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan ja erittymiseen. Lääkeaineiden annostelureitit. Yhteisvaikutusten, sairauksien, iän ja CYP-entsyymien geneettisten erojen vaikutus farmakokinetiikkaan ja tätä kautta lääkehoitoon. Biologisen samanarvoisuuden käsite ja farmakokineettinen näkökulma geneeriseen lääkevaihtoon. Proteiinilääkkeiden farmakokinetiikka. Luennolla opittuja asioita syvennetään lasku-, tilanne- ja tietokoneharjoituksissa, jotka ovat suurelta osin itsenäistä työskentelyä.

Luento– ja harjoitustyömateriaali

Kurssin aikana jaettu materiaali

Ranta V-P, Honkakoski P., 2017 Farmakokinetiikan perusteet

Arviointi asteikolla 0-5. Tenttiin sisältyy kurssin koko materiaali (kirja, kurssin aikana jaettu materiaali, luennot, harjoitukset) ja tentissä on aina mukana laskutehtäviä.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Kurssi luennoidaan suomeksi, mutta voidaan tenttiä suomeksi tai ruotsiksi.

20 h luentoja, ml. niihin liittyvät laskut
2 h laskuharjoitukset (vapaaehtoinen)
2 h farmakokineettiset simulaatiot (pakollinen)
2 h tilanneharjoitukset (pakollinen)
2 h loppukuulustelu (pakollinen)