Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 8.1.2020
12:30 - 14:00
Thu 27.2.2020
12:30 - 14:00

Other teaching

13.01. - 17.02.2020 Mon 12.30-14.00
13.01. - 17.02.2020 Mon 12.30-14.00
13.01. - 17.02.2020 Mon 12.30-14.00
Leena Hanski
Teaching language: Finnish
14.01. - 18.02.2020 Tue 12.30-14.00
14.01. - 18.02.2020 Tue 12.30-14.00
14.01. - 18.02.2020 Tue 12.30-14.00
Leena Hanski
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Pohjatietoina edellytetään Biotieteiden perusteet farmasiassa –kurssin sisällön sekä aiheeseen liittyvän orgaanisen kemian hyvää hallintaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mikrobien merkityksen ihmisen terveyden ja lääkkeenvalmistuksen näkökulmasta. Opiskelija myös pystyy soveltamaan osaamistaan tulkitessaan aiheeseen liittyviä titeellisiä ja viranomaisten tuottamia tekstejä ja arvioidessaan aiheeseen liittyvien tekstien laatua.

Opiskelija

  • hallitsee eri mikrobiryhmien rakenteen ja keskeiset ominaisuudet
  • kykenee vertailemaan mikrobien ja ihmiselimistön vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja kuten mikrobien taudinaiheuttamiskyvyn, tartuntareittien ja normaalimikrobiston merkityksen
  • tuntee farmasian kannalta keskeisimmät mikrobisuvut
  • hallitsee antimikrobisten lääkeaineiden keskeiset vaikutuskohteet ja tuntee lääkeaineresistenssin syyt ja mekanismit
  • hallitsee immunologisen järjestelmän ja rokotteiden toimintaperiaatteet ja tuntee Kansallisen rokotusohjelman

Farmaseutin koulutusohjelman 1. lukuvuosi, 3. periodi

Opintojaksolla käsitellään bakteerien, virusten, mikrosienten, alkueläinten ja prionien rakenteen ja aineenvaihdunnan ominaispiirteet. Normaalimikrobiston, infektiosairauksien ja lääkkeenvalmistuksen kannalta tärkeiden mikrobisukujen osalta käsitellään nimistö ja keskeiset ominaisuudet. Mikrobien vuorovaikutuksia ihmiselimistön kanssa käsitellään perehtymällä mm. mikrobien taudinaiheuttamiskykyyn ja probiootteihin sekä syventymällä immunologisen järjestelmän toimintaan. Luontaisen ja hankitun immuniteetin toimintaperiaatteiden lisäksi perehdytään vasta-aineisiin, eri rokotetyyppeihin, Kansalliseen rokotusohjelmaan ja immunologisten sovellusten hyödyntämiseen diagnostiikassa. Antimikrobisten lääkeaineiden toimintaa ja lääkeaineresistenssiä käsitellään mikrobien rakenteen ja ominaisuuksien näkökulmasta.

Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L.: Microbiology: An introduction, 10. painos, 2010 tai uudempi

Häggman K, Heikkinen t, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.). Mikrobiologia, Immunologia ja Infektiosairaudet. Osat 1-3. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, soveltuvin osin (saatavilla Duodecimin Oppiportti -verkkopalvelusta).

Aiheeseen liittyvät tieteelliset ja viranomaisten tuottamat tekstit

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustapa A: Loppuarvosana muodostuu kurssin aikana palautettavien esseetehtävien arvosanoista (75%) ja Moodle-tentin arvosanasta (25%).

Suoritustapa B. Loppuarvosana perustuu Examinarium-tentin arvosanaan (75%) ja Moodle-tentin arvosanaan (25%).
For those making the course in English, the final grade is based on the exam grade (100%).

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Kurssin voi suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi.

Opintojakso korvaa aiemmat opintojaksot 590018 (Farmaseuttinen mikrobiologia, 3 op) ja 590205 (Immunologia ja rokotukset, 3 op).

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Suoritustapa A. Osallistuminen ja hyvä ennakkovalmistautuminen kontaktiopetukseen (16 h), kurssin aikana palautettavat esseetehtävät ja toisten opiskelijoiden kirjoittamien esseiden vertaisarviointi sekä Moodle-tenttinä toteutettava loppukuulustelu. Omatoimisen työskentelyn osuus n. 120 h.

Suoritustapa B: Osallistuminen ja hyvä ennakkovalmistautuminen kontaktiopetukseen (16 h), Examinarium-tentti ja Moodle-tenttinä toteutettava loppukuulustelu. Omatoimisen työskentelyn osuus noin 120 h.

Alternatively, independent studying of the course text book and exam in English. Excercises and other supporting material available in Moodle.