Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 3.9.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 9.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 16.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 23.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 30.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 7.10.2019
10:15 - 12:00
Mon 14.10.2019
10:15 - 12:00

Other teaching

Teaching language: Finnish
18.09.2019 Wed 12.15-14.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
18.09.2019 Wed 12.15-14.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
20.09.2019 Fri 10.15-12.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
20.09.2019 Fri 10.15-12.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
02.10.2019 Wed 12.15-14.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
02.10.2019 Wed 12.15-14.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
04.10.2019 Fri 10.15-12.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
04.10.2019 Fri 10.15-12.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
16.10.2019 Wed 12.15-14.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
16.10.2019 Wed 12.15-14.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
18.10.2019 Fri 10.15-12.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish
18.10.2019 Fri 10.15-12.00
Erik Wallen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyvät pohjatiedot yleisessä ja orgaanisessa kemiassa. Edeltävinä opintoina edellytetään tiedot lukion kemian laajasta oppimäärästä (tai farmaseuttitutkinnon valinnaisesta opintojaksosta Kemian perusteet (KEK110)) sekä kursseista Farmaseuttisen kemian laskuharjoitukset (FARM-303) ja Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa A (FARM-302). Myös suoritettu kurssi Farmaseuttisen kemian harjoitustyöt I (FARM-305) tukee kurssilla opiskeltavia asioita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella lääkeaineiden molekyylirakenteita ja osaa selittää, miten lääkeaineen fysikaalis–kemialliset ominaisuudet perustuvat sen rakenteeseen. Ensisijaisesti opiskelija osaa arvioida, miten lääkeaineen rakenne vaikuttaa sen ionisoitumiseen vesiliuoksessa, vesiliukoisuuteen ja jakautumiskertoimeen, kemialliseen pysyvyyteen ja metaboliaan. Opiskelija osaa tunnistaa lääkeaineissa yleisesti esiintyvät funktionaaliset ryhmät ja rengasrakenteet ja osaa hahmottaa lääkeaineet kolmiulotteisina rakenteina mahdollisine stereoisomeereineen.

Opiskelija tunnistaa kurssilla käsiteltyjen lääkeaineryhmien tyypilliset rakenteet ja osaa selittää lääkeaineen rakenteen ja sen farmakologisen aktiivisuuden välisen yhteyden.

Opiskelija on harjaantunut etsimään ja arvioimaan lääkeaineisiin liittyvää farmaseuttis–kemiallista tietoa, ja oppinut kiteyttämään tiedon tieteellisen tekstin muotoon. Lisäksi opiskelija osaa kiinnittää huomiota opiskelutaitoihinsa.

Yksityiskohtaiset osaamistavoitteet aihealueittain annetaan kurssin oppimisalustalla.

Farmaseutin koulutusohjelman 2. lukuvuosi, 1. periodi

Opintojaksolla käsitellään lääkeaineiden ionisoitumista, vesiliukoisuutta ja jakautumiskerrointa, kemiallisia hajoamisreaktioita sekä metaboliareaktioita, stereokemiaa ja funktionaalisia ryhmiä. Lisäksi käsitellään aihiolääkekehitystä, lääkeaineiden rakenteita sekä rakenne-aktiivisuussuhteita.

Oppikirja:

  • Rautio, J., Laine, K., Jarho, P., Wallén, E., Vuorensola, K., Wikberg, T. ja Lindeke, B. (2013). Farmaseuttisen kemian perusteet, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry, Kuopio.
  • Patrick, G.L. (2013). An introduction to medicinal chemistry, Oxford University Press, UK tai vanhempi painos. Soveltuvin osin.

Oheislukemistona mm.

  • Lemke, T.L., Williams, D.A., Roche, V.F ja Zito, S.W. (toim.) (2013). Foye´s principles of medicinal chemistry, Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA tai vanhempi painos
  • tieteelliset artikkelit soveltuvin osin

Muu materiaali kuvataan opintojakson oppimisalustalla.

Arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvosana perustuu kirjallisuustyöhön. Kirjallisuustyö arvostellaan arviointimatriisilla, jossa työlle muodostuu kokonaispistemäärä. Ennakkotehtävistä ja työpajatehtävistä on lisäksi mahdollista saada lisäpisteitä 15 % saakka kirjallisuustyön enimmäispistemäärästä.

Arviointimatriisi ja arvosanojen pisterajat annetaan opintojakson oppimisalustalla.

Ilmoittaudu opintojaksolle ja lisäksi työpajoihin 1-3 alla. Kussakin työpajassa on neljä ryhmävaihtoehtoa.

Luennot (1 info-luento ja 6 varsinaista luentoa, yhteensä 14 h), työpajatyöskentely (3 työpajaa, yhteensä 6 h), kirjallisuustyön laatiminen ja itsenäinen opiskelu (113 h). Opetukseen osallistuminen (ml. ennakkotehtäviin vastaaminen ja työpajatyöskentelyyn osallistuminen) on vapaaehtoista.

Opetus noudattaa ns. flipped classroom opetusmenetelmää ja se rakentuu seuraavasti: Opiskelija opiskelee ensin annetun aihealueen oppikirjasta ennakkotehtävien tukemana, jonka jälkeen luennolla käsitellään vaikeita tai epäselviksi jääneitä asioita opiskelijalähtöisesti. Tämän jälkeen harjoitellaan soveltamaan opittua tietoa työpajatyöskentelyn avulla.