Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.11.2019 at 12:00 - 8.3.2020 at 23:59

Timetable

Kurssin laboratoriotyöskentely
- Vapaasti valittavat neljä päivää ao. päivistä
- Rajoitus max. 80 opiskelijaa/päivä (20 opiskelijaa/ryhmä)
- Ilmoittautuminen avautuu, kun kurssin Moodle-alkutentti on suoritettu hyväksytysti

Ma 23.3. klo 8-16
Pe 27.3. klo 8-16
Ma 30.3. klo 8-16
Pe 3.4. klo 8-16
Ma 6.4. klo 8-16
Ti 14.4. klo 8-16
Ke 15.4. klo 8-16
To 16.4. klo 8-16
Ma 20.4. klo 8-16
Pe 24.4. klo 8-16

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
13:15 - 14:00
Tue 10.3.2020
14:15 - 16:00
Mon 16.3.2020
10:15 - 12:00
Mon 16.3.2020
12:15 - 14:00
Mon 23.3.2020
08:15 - 16:00
Tue 24.3.2020
12:15 - 14:00
Thu 26.3.2020
08:15 - 16:00
Fri 27.3.2020
08:15 - 16:00
Mon 30.3.2020
08:15 - 16:00
Tue 31.3.2020
08:15 - 16:00
Tue 31.3.2020
12:15 - 14:00
Thu 2.4.2020
08:15 - 16:00
Fri 3.4.2020
08:15 - 16:00
Mon 6.4.2020
08:15 - 16:00
Tue 7.4.2020
08:15 - 16:00
Tue 14.4.2020
08:15 - 16:00
Wed 15.4.2020
08:15 - 16:00
Thu 16.4.2020
08:15 - 16:00
Fri 17.4.2020
08:15 - 16:00
Mon 20.4.2020
08:15 - 16:00
Tue 21.4.2020
08:15 - 16:00
Wed 22.4.2020
08:15 - 16:00
Thu 23.4.2020
08:15 - 16:00
Fri 24.4.2020
08:15 - 16:00
Mon 27.4.2020
08:15 - 16:00
Wed 29.4.2020
08:15 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyvät pohjatiedot yleisessä ja orgaanisessa kemiassa.

Edeltävinä opintoina edellytetään tiedot lukion kemian laajasta oppimäärästä (tai farmaseuttitutkinnon valinnaisesta opintojaksosta Kemian perusteet (KEK110)) sekä kurssista Farmaseuttisen kemian laskuharjoitukset (FARM-303).

Suoritettu Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa A (FARM-302) tukee myös opintojaksolla opiskeltavia asioita.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia itsenäisesti kemian laboratoriossa työturvallisuus- ja keskeiset laatunäkökulmat huomioiden ja osaa käyttää tavallisimpia kemiallisia työvälineitä ja -menetelmiä sekä tiedonlähteitä. Opiskelija tiedostaa erilaisia laboratoriotyöskentelyn riskejä, tunnistaa vaaratilanteita ja osaa toimia oikein onnettomuustilanteissa. Opiskelija osaa selittää, miten lääkeaineen rakenne sekä vesiliuoksen pH vaikuttavat lääkeaineen vesiliukoisuuteen, ja osaa valita sopivat olosuhteet lääkeaineen erottamiseksi seoksesta neste-nesteuutolla. Opiskelija osaa määrittää lääkeaineen pitoisuuden näytteessä mitta-analyyttisellä happo-emästitrauksella.

Yksityiskohtaisemmat osaamistavoitteet annetaan opintojakson oppimisalustalla.

Farmaseutin koulutusohjelman 1. lukuvuosi, 4. periodi

Kurssin aluksi opiskelija perehtyy harjoitustöiden teoreettiseen pohjaan sekä laboratorion työturvallisuuteen ja osoittaa osaamisensa Moodle-alkutentissä. Moodle-alkutentin hyväksytty suorittaminen on edellytys laboratoriotöiden tekemiselle.

Laboratoriotöissä opitaan laboratoriotyöskentelyn perusteet kuten huolelliset ja turvalliset työskentelytavat, punnitseminen, liuosten valmistus, liuoksen pH:n määrittäminen, aineen sulamispisteen määrittäminen, neste-nesteuutto sekä titraus. Lääke- ja apuaineita tutkitaan kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti huomioiden myös Euroopan farmakopean ohjeet.

Oppimateriaalina

  • Harjoitustyömoniste Farmaseuttisen kemian harjoitustyöt I
  • Rautio, J., Laine, K., Jarho, P., Wallén, E., Vuorensola, K., Wikberg, T. ja Lindeke, B. (2013). Farmaseuttisen kemian perusteet, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry, Kuopio, soveltuvin osin
  • Videoluentotallenteet
  • Työturvallisuusmateriaali

Oheismateriaalina soveltuvin osin mm.

  • Palviainen, P. (2001) Raaka-aineiden ja rohdosten tunnistamisohjeet, Suomen Apteekkariliitto, Helsinki
  • Euroopan farmakopea
  • Antikainen, P.J. (1964) Epäorgaaninen kvalitatiivinen analyysi, WSOY, Helsinki tai uudempi painos
  • Dean, J.R., Jones, A.M., Holmes, D., Reed, R., Weyers, J. ja Jones, A. (2002). Practical Skills in Chemistry, Prentice Hall tai uudempi painos
  • Hansen, S.H., Pedersen-Bjergaard, S. ja Rasmussen, K.E. (2012). Introduction to pharmaceutical chemical analysis, Wiley, UK

Muu materiaali kuvataan opintojakson oppimisalustalla.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Moodle-alkutentin hyväksytty suorittaminen on edellytys laboratoriotöiden tekemiselle. Opintojakson loppuarviointi perustuu työselostukseen ja opiskelijan itsearviointiin laboratoriotyöskentelystään.

Tarkemmat ohjeet, aikataulut sekä ryhmiin ja laboratoriotöihin ilmoittautumiset ovat Moodlessa.

Aloitusluento (1 h), työturvallisuusluento (2 h), teoreettiseen pohjaan perehtyminen, laboratorioon ja työturvallisuusnäkökulmiin tutustuminen, Moodle-alkutentti, vapaaehtoinen ryhmäopetus (2 h), laboratorioharjoitustyöt (24 h), työselostuksen laatiminen, sis. itsearviointi laboratoriotyöskentelystä.