Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.10.2018 at 00:01 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 20.8.2019
10:15 - 12:15

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Lääkevalmiste I (FARM-312)

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa tulkita reseptin, osaa etsiä valmistuksen kannalta relevanttia kirjallisuustietoa sekä tätä tietoa soveltaen laatia valmistusohje ja suorittaa valmistus hyviä tuotantotapoja (GMP) noudattaen. Opiskelija osaa kuvata keskeisimpien lääkemuotojen rakenteet, apuainevalinnat ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija tuntee keskeisimpien lääkevalmisteiden käyttäytymistä ohjaavien fysikaalisten ilmiöiden perusteet ja osaa soveltaa tätä tietoa lääkkeenvalmistukseen ja valmisteen käyttäytymisen selittämiseksi. Opiskelija osaa arvioida valmistamansa lääkkeen laadun analysoimalla valmisteesta saatua tietoa.

Farmaseutin koulutusohjelman 2. lukuvuosi, 1. periodi

Kurssilla käydään läpi lääkkeenvalmistusta ohjaavien fysikaalisten ilmiöiden perusteet ja säännönmukaisuudet jonka lisäksi ilmiöitä havainnollistetaan laboratoriossa. Teoreettinen tausta linkitetään lääkevalmisteen rakenteeseen, toimintaan ja apuainevalintoihin pienen mittakaavan lääkkeenvalmistuksen harjoituksilla. Kurssilla valmistetaan keskeisimmät lääkemuodot ja tehdään näihin liittyviä kirjallisia tehtäviä.

Lääkevalmiste I kurssikirja Moodlessa, luentomateriaali, harjoitustyökirja ja kurssilla jaettava materiaali.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Loppukuulustelu.

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Osa opetuksesta pidetään englanniksi.

Opintojakson voi korvata hyväksytysti suoritetulla kurssilla 590016 Farmasian teknologian harjoitustyöt tai Lääkevalmiste II , 4 op (590336).

Luennot (12h), Pienryhmätyöskentelyä (24h), laboratoriotyöskentelyä (48h), omatoimista opiskelua (50h)