Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.1.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija filosofian keskeisiin kysymyksiin ja ideoihin, filosofian eri osa-alueisiin ja keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön eri aikakausina. Opintojaksossa käsitellään muun muassa tieto-opissa, metafysiikassa, etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta. Kurssilla tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä niissä käytettyjä argumentteja.

Tavoitteena on myös luoda opiskelijalle kuva filosofian historian tärkeimmistä kausista ja ajatussuunnista, keskeisistä ajattelijoista ja heidän ongelmistaan ja oppia filosofista argumentaatiota seuraamalla ongelmanasetteluiden ja ratkaisumallien kehitystä antiikista uudelle ajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään filosofian eri osa-alueiden keskinäisiin yhteyksiin.

Praktikumin osaamistavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa filosofisen tekstin lukutaidossa sekä harjoitella akateemista ja filosofista keskustelua ja kirjoittamista. Opiskelijat tutustuvat vastuuopettajan ja vetäjien johdolla alkuperäisteksteihin, joita lukemalla perehdytään erilaisiin filosofiakäsityksiin ja filosofian osa-alueisiin. Opiskelija tutustuu myös tieteenalan tutkimustoimintaan ja akateemisen filosofian kirjoituskäytäntöihin.

Luentokurssi (5 op) sivuaineopiskelijoille järjestetään 1. periodilla. Filosofian kandiohjelman pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson 1. vuoden 1. periodilla järjestettävällä praktikum -työskentelyllä.

Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

Examinariumtentissä E. Sober, Core Questions in Philosophy, 5. painos.

Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Praktikumtyöskentely edellyttää aktiivista osallistumista istuntoihin ja keskusteluun. Opiskelijat laativat myös lyhyen kirjallisen työn ja saavat siitä palautetta. Huom. praktikumiin saavat osallistua vain filosofian kandiohjelman pääaineopiskelijat. Kaikki opiskelijat voivat myös suorittaa kirjallisuuskuulustelun Examinariumissa.