Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Argumentation and the Philosophy of Social Science 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2019 - 31.7.2020
Introduction to Argumentation and the Philosophy of Social Science (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2020 - 31.5.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan (PVK-410) 5 Cr Course 15.1.2020 - 28.2.2020
Introduction to Argumentation and the Philosophy of Social Science (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2019 - 21.12.2019
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan (PVK-410) 5 Cr Course 15.1.2019 - 12.4.2019
Introduction to Argumentation and the Philosophy of Social Science (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2019 - 31.5.2019
Introduction to Argumentation and the Philosophy of Social Science (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2018 - 21.12.2018
Introduction to Argumentation and the Philosophy of Social Science 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2018 - 31.7.2019
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan 5 Cr Course 16.1.2018 - 2.3.2018
Introduction to Argumentation and the Philosophy of Social Science 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 18.10.2017 - 31.7.2018

Target group

Tämä opintojakso esittelee tieteenfilosofiaa ja argumentaatiota erityisesti yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Filosofian pääaineopiskelijat suorittavat jakson ’Johdatus tieteenfilosofiaan’ (FILK-111). Ne, jotka voivat valita tämän jakson (FILK-Y111) ja jakson FILK-111 välillä kannattaa valita näistä jälkimmäinen, ellei ole erityisesti kiinnostunut yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofiasta. Opintojakso on pakollinen yhteiskunnallisen muutoksen sekä valtio-opin ja viestinnän kandiohjelman opiskelijoille. Opintojakso PVK-410 suoritetaan tekemällä opintojakso FILK-Y111.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteellisen argumentointiin, yhteiskunnallisen todellisuuden luonteeseen, sosiaalisen toiminnan jäsentämiseen, sekä yhteiskuntatieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteita koskeviin tieteenfilosofisiin kysymyksiin ja osaa niiden perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa tulkita keskeisiä aihepiirejä: teoriat tieteellisen päättelyn luonteesta, tieteellinen selittäminen ja kausaliteetti, rationaalisuus ja toiminnan ymmärtäminen, yksilön ja rakenteiden rooli yhteiskuntatieteellisessä teoriassa (ns. individualismi-holismi-debatti), sekä yhteiskuntatieteellisen tiedon poliittisiin ja normatiivisiin ulottuvuuksiin liittyvät kysymykset.

Timing

1. tai 2. opintovuosi, luentokurssi sekä siihen liittyvät harjoitukset järjestetään 3. periodilla.

Contents

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Study materials

FILK-Y111 Examinariumtentissä pakollinen kirja on Thomson: Critical reasoning. A practical introduction. Sen lisäksi opiskelijan on tentittävä yksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: Fay: Contemporary philosophy of social science tai Chalmers: What is this thing called science? tai Heather Douglas: Science, policy and the value-free ideal 2009.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Completion methods

Luennot, harjoitukset sekä lopputentti