Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.1.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Tämä opintojakso esittelee tieteenfilosofiaa ja argumentaatiota erityisesti yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Filosofian pääaineopiskelijat suorittavat jakson ’Johdatus tieteenfilosofiaan’ (FILK-111). Ne, jotka voivat valita tämän jakson (FILK-Y111) ja jakson FILK-111 välillä kannattaa valita näistä jälkimmäinen, ellei ole erityisesti kiinnostunut yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofiasta. Opintojakso on pakollinen yhteiskunnallisen muutoksen sekä valtio-opin ja viestinnän kandiohjelman opiskelijoille. Opintojakso PVK-410 suoritetaan tekemällä opintojakso FILK-Y111.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteellisen argumentointiin, yhteiskunnallisen todellisuuden luonteeseen, sosiaalisen toiminnan jäsentämiseen, sekä yhteiskuntatieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteita koskeviin tieteenfilosofisiin kysymyksiin ja osaa niiden perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa tulkita keskeisiä aihepiirejä: teoriat tieteellisen päättelyn luonteesta, tieteellinen selittäminen ja kausaliteetti, rationaalisuus ja toiminnan ymmärtäminen, yksilön ja rakenteiden rooli yhteiskuntatieteellisessä teoriassa (ns. individualismi-holismi-debatti), sekä yhteiskuntatieteellisen tiedon poliittisiin ja normatiivisiin ulottuvuuksiin liittyvät kysymykset.

1. tai 2. opintovuosi, luentokurssi sekä siihen liittyvät harjoitukset järjestetään 3. periodilla.

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher about the books / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

FILK-Y111 Examinariumtentissä pakollinen kirja on Thomson: Critical reasoning. A practical introduction. Sen lisäksi opiskelijan on tentittävä yksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: Fay: Contemporary philosophy of social science tai Chalmers: What is this thing called science? tai Heather Douglas: Science, policy and the value-free ideal 2009.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot, harjoitukset sekä lopputentti