Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.8.2019 at 09:00 - 21.12.2019 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Tämä opintojakso esittelee tieteenfilosofiaa ja argumentaatiota erityisesti yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Filosofian pääaineopiskelijat suorittavat jakson ’Johdatus tieteenfilosofiaan’ (FILK-111). Ne, jotka voivat valita tämän jakson (FILK-Y111) ja jakson FILK-111 välillä kannattaa valita näistä jälkimmäinen, ellei ole erityisesti kiinnostunut yhteiskuntatieteiden tieteenfilosofiasta. Opintojakso on pakollinen yhteiskunnallisen muutoksen sekä valtio-opin ja viestinnän kandiohjelman opiskelijoille. Opintojakso PVK-410 suoritetaan tekemällä opintojakso FILK-Y111.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tieteellisen argumentointiin, yhteiskunnallisen todellisuuden luonteeseen, sosiaalisen toiminnan jäsentämiseen, sekä yhteiskuntatieteellisen tiedonmuodostuksen periaatteita koskeviin tieteenfilosofisiin kysymyksiin ja osaa niiden perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa tulkita keskeisiä aihepiirejä: teoriat tieteellisen päättelyn luonteesta, tieteellinen selittäminen ja kausaliteetti, rationaalisuus ja toiminnan ymmärtäminen, yksilön ja rakenteiden rooli yhteiskuntatieteellisessä teoriassa (ns. individualismi-holismi-debatti), sekä yhteiskuntatieteellisen tiedon poliittisiin ja normatiivisiin ulottuvuuksiin liittyvät kysymykset.

1. tai 2. opintovuosi, luentokurssi sekä siihen liittyvät harjoitukset järjestetään 3. periodilla.

Opintojakso harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön.

Completion method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: https://guide.student.helsinki.fi/en/article/taking-exams-examinarium-electronic-exam-rooms

FILK-Y111 Examinariumtentissä pakollinen kirja on Thomson: Critical reasoning. A practical introduction. Sen lisäksi opiskelijan on tentittävä yksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta: Fay: Contemporary philosophy of social science tai Chalmers: What is this thing called science? tai Heather Douglas: Science, policy and the value-free ideal 2009.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Luennot, harjoitukset sekä lopputentti