Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 08:00 - 4.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Suositellaan ensisijaisesti metsäekologian ja käytön opiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on kandidaatintutkinnon opintopisteiden verran opintoja metsien ekologia ja käytön opintosuunnassa.

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on analyyttinen kokonaiskäsitys metsänhoidon menetelmien kehittämisestä
 • opiskelija osaa vertailla metsänhoidon menetelmien ominaisuuksia ja tarkoituksenmukaisuutta suhteessa tavoitteisiin
 • opiskelija on perehtynyt metsänhoidon monitavoitteisuuden tutkimusmenetelmiin ja ratkaisutapoihin
 • opiskelija osaa soveltaa tieteellisen ja muun lähdemateriaalin käyttöä
 • opiskelija osaa aikataulutetun projektityön menetelmät ja toiminnan
 • opiskelija osaa sujuvasti suullisen ja kirjallisen raportoinnin

Maisterivaiheen opintojen 1. tai 2. vuosi.

 • Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan monitavoitteisen metsänhoitopolitiikan ja käytännön metsänhoidon menetelmien muodostumista
 • Perehdytään metsänhoitomenetelmien ja -suositusten valmisteluun
 • Perehdytään alan ajankohtaiseen tieteelliseen kirjallisuuteen ja hyödynnetään lähdekirjallisuutta harjoitustöissä.
 • Suunnitellaan monitavoitteisen metsänhoidon menetelmiä käytännön maastoharjoitustöissä

Kurssin työmuotoina ovat luennot, harjoitukset, esitykset, harjoitustyöt ja niiden raportointi

 • 16 h luentoja
 • 50 harjoitustöitä sisältäen kirjalliset loppuraportit ja niiden esitykset
 • 70 h omatoimista opiskelua

Arvosanan muodostumisperiaate: tentti 60 %, ryhmätyön loppuraportti 30 %, itsearviointi 10 %.

Kurssin voi suorittaa tämän vaihtoehdon mukaisesti vain saman lukuvuoden aikana.

Kurssilla on vuosittain vaihtuvat teemat ja materiaali koostuu sen mukaan.

 • Luennot ja niiden oheismateriaali sekä harjoitustöiden materiaali.
 • Tieteellinen kirjallisuus harjoitustöiden teemojen mukaan.
 • Internetissä olevia opetusmateriaaleja ja muita materiaaleja
 • Harjoitustöissä tarvittavat laskentaohjelmat.
 • Materiaali keräyspaikka Moodlessa.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Tentin arviointikriteerit

0 – hylätty: Vastaus hyvin niukka. Esille tuodut asiat epäolennaisia tai tenttikysymyksen ulkopuolelta. Vastattu yleistiedon perusteella.

1 – Opiskelija tunnistaa, toistaa, muistaa: Joitakin harvoja asian kannalta olennaisia asioita käsitelty. Oma ajattelu ei tule esille.

2 – Opiskelija ymmärtää: Esitetty teeman/kysymyksen kannalta olennaisia asioita. Sisältö kuitenkin niukka.

3 – Opiskelija osaa soveltaa: Useita olennaisia asioita esitetty ja havainnollistettu esimerkein. Oma ajattelu näkyy esimerkeissä, eri näkökulmina.

4 – Opiskelija analysoi ja yhdistelee: Tuotu esille olennaisia asioita ja vastauksesta on luotu oman ajattelun kautta jäsentynyt kokonaisuus. Eri näkökulmien tarkempaa kytkentää, uusia näkökulmia tai kokonaisuuksia.

5 – Opiskelija yhdistelee ja arvioi: Opiskelijalla on edellisen lisäksi tiedon ja eri näkökulmien syvällistä pohdintaa, vertailua tai arviointia.

Arvosanan muodostumisperiaate: tentti 60 %, ryhmätyön loppuraportti 30 %, itsearviointi 10 %.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Professori Pasi Puttonen

Korvaa opintojakson 830209 Monitavoitteisen metsänhoidon menetelmät 5 op.