Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.11.2019 at 08:00 - 9.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 19.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Metsä- ja ympäristötieteiden opiskelijat

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on kandidaatintutkinto tai kandidaatintutkinnon edellyttämä määrä opintopisteitä suoritettuna.

Opiskelijan tulee hallita tietoja seuraavilta opintoaloilta:

metsäekologia ja metsien hoito, metsävarojen hallinta ja käyttö, tai kaupunkiekologia.

Opintojakso perehdyttää taajama- ja virkistysalueiden metsien käytön tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin, metsien käsittelyn menetelmiin ja alan tutkimukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ihmisten maisema-arvostuksiin vaikuttavat tekijöitä ja soveltaa tietoa harjoitustyön suunnittelutilanteessa
 • selittää taajama- ja virkistysalueiden metsien ekologisia ominaisuuksia ja niiden teorioita
 • selittää vuorovaikutteisen suunnittelun käytännöt ja soveltaa niitä harjoitustyössä
 • soveltaa ja arvioida taajama- ja virkistysalueiden metsien käsittelyn menetelmiä
 • tietää taajama- ja virkistysalueiden metsien käyttöön liittyvät lait ja säädökset
 • soveltaa alan tutkimusmenetelmiä
 • soveltaa tietoa käytännöllisessä suunnittelutyössä (harjoitustyö).

I periodi, maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Opintojaksolla tarkasteltavia asioita ovat:

 • taajama- ja virkistysaluemetsien sosiaaliset, ekologiset ja kulttuuriset hyödyt
 • maisema-arvostukset ja niiden teoriataustat
 • maan- ja metsänkäytön tavoitteet ja lainsäädäntö ja suunnittelu ja toteutus
 • rakennettu ympäristö puiden kasvupaikkana
 • vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmät ja käytännöt
 • taajama- ja virkistysaluemetsien käytön ja maisemanhoidon tutkimus ja sen menetelmät.

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitustehtävistä, retkeilyistä ja laajahkosta harjoitustyöstä

 • 20 h luentoja
 • 40 harjoitustöitä sisältäen loppuraportin ja esitykset
 • 70 h omatoimista opiskelua

Arvosanan muodostumisperiaate: tentti 60 %, ryhmätyön loppuraportti 30 %, itsearviointi 10 %.

Luennot ja niiden oheismateriaali sekä harjoitustöiden materiaali.

Kirjallisuus:

Hamberg, L., Löfström, I. ja Häkkinen, I. (toim.) 2012. Taajamametsät - suunnittelu ja hoito. Metsäkustannus Oy.

Konijnendijk, C. C. (. C. (2005). Urban forests and trees: A reference book. Berlin: Springer. E-book available at UH Helka

Tyrväinen,L., Kurttila, M., Sievänen, T. ja Tuulentie, S. 2014. Hyvinvointia metsästä. 271 s. ISBN 978-952-222-587-0.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Tentin arviointikriteerit

0 – hylätty: Vastaus hyvin niukka. Esille tuodut asiat epäolennaisia tai tenttikysymyksen ulkopuolelta. Vastattu yleistiedon perusteella.

1 – Opiskelija tunnistaa, toistaa, muistaa: Joitakin harvoja asian kannalta olennaisia asioita käsitelty. Oma ajattelu ei tule esille.

2 – Opiskelija ymmärtää: Esitetty teeman/kysymyksen kannalta olennaisia asioita. Sisältö kuitenkin niukka.

3 – Opiskelija osaa soveltaa: Useita olennaisia asioita esitetty ja havainnollistettu esimerkein. Oma ajattelu näkyy esimerkeissä, eri näkökulmina.

4 – Opiskelija analysoi ja yhdistelee: Tuotu esille olennaisia asioita ja vastauksesta on luotu oman ajattelun kautta jäsentynyt kokonaisuus. Eri näkökulmien tarkempaa kytkentää, uusia näkökulmia tai kokonaisuuksia.

5 – Opiskelija yhdistelee ja arvioi: Opiskelijalla on edellisen lisäksi tiedon ja eri näkökulmien syvällistä pohdintaa, vertailua tai arviointia.

Arvosanan muodostumisperiaate: tentti 60 %, ryhmätyön loppuraportti 30 %, itsearviointi 10 %.

Kurssin voi suorittaa tämän vaihtoehdon mukaisesti vain saman lukuvuoden aikana.

Kaupunki- ja taajamametsien ekologiaan liittyviä kursseja on tarjolla Biotieteellisessä tiedekunnassa.

Professori Pasi Puttonen

Korvaa opintojakson 83605 (ME145) Taajama- ja virkistysalueiden metsien hoito 5 op.