Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 08:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna FYS1007 Växelverkningar och materia och FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II.

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III och FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt (Grundstudiernas laborationsarbeten, 530140, 5sp)

  • Studenten kan bestämma det elektriska fältet och den elektriska potentialen från en statisk laddningsdistribution.
  • Kan bestämma det magnetiska fältet som orsakas av strömfördelningar.
  • Förstår hur materia påverkar elfältet och magnetfältet.
  • Kan hantera strömkretsar med motstånd och kondensatorer.
  • Kan skriva rörelseekvationen för en laddad partikel i elektriska och magnetiskta fält.

Kursen rekommenderas för första årets studerande på våren.

Studieavsnittet ordnas varje vårtermin, period III.

Coulombs lag, elfält, superposition av elfältet och det elektriska dipolfältet.

Polarisationsfenomen och isolator och ledare i ett elfält.

Bestämma elfältet från symmetriska laddningsdistributioner, och numeriskt bestämma elfältet från en godtycklig laddningsfördelning.

Den elektriska potentialen och spänningen i vakuum, isolator och ledare.

Analytisk och numerisk bestämning av potentialen för laddningsfördelningar.

Magnetfält och Biot-Savarts lag. Bestämning av det magnetiska fältet som orsakas av strömfördelningar.

Bestämning av differentialekvationen och dess lösning för simpla likströms- och RC-kretsar.

Magnetisk dipol, Lorentzkraft, Halleffekt. Magnetisk dipol i ett yttre magnetfält: magnetisk moment och potentialenergi.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 14-21.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Smågruppföreläsningar två gånger i veckan, med grupparbeten, grupprojekt och experiment som stöder undervisningen.

Räkneövningar en gång i veckan som inlämnas och poängsätts av räkneövningsassistenten.

Hjälp med övningarna fås vid räkneövningtillfället och i "laskupaja" där assistenter hjälper till.

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Vitsordsgränserna:

< 45% 0 (icke godkänt)

45 - 55 % 1

55 - 65 % 2

65 - 75 % 3

75 - 85 % 4

85 - 100 % 5

Kursen genomförs antingen via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent,

eller alternativt med ett slutförhör (institutionstent).