Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 00:01 - 16.6.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Lukion pitkä matematiikkaa vastaavat laskentavalmiudet, sisältäen derivoinnin ja yksinkertaiset integraalit.

Kurssin antamia tietoja voi syventää useilla Matemaattisten tieteiden kandiohjelman ja Matematiikan ja tilastotieten maisteriohjelman kursseilla.

Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa käyttää tärkeimpiä havaintojen ja laboratoriomittausten käsittelyssä tarvittavia tilastollisia menetelmiä. Hänellä on myös perusvalmius tilastollisen valmisohjelmistojen käyttöön ja hän osaa esittää tilastollisen analyysin tuloksia myös kuvien avulla.

Opintojaksoa suositellaan ensimmäisen tai toisen vuoden kevätlukukaudelle.

Opintojakso järjestetään vuosittain IV periodissa.

1. Tilastollisen aineiston kuvailumenetelmät

2. Keskeiset tilastolliset tunnusluvut

3. Tilastollinen todennäköisyys ja tärkeimmät diskreetit tilastolliset todennäköisyysjakaumat (mm. binomijakauma, Poisson-jakauma, jatkuva jakauma ja normaalijakauma)

4. Tilastollinen estimointi ja virhearviointimenetelmät

5. Tilastollisen testaukseen periaatteet ja tärkeimmät tilastolliset testit (mm. normaalijakaumatesti, t-testi, khii-toiseen-testi)

6. Korrelaatio ja lineaarinen regressio

7. Aikasarja-analyysin perusteita, erityisesti aikasarjan lineaarisen trendin ja liukuvien keskiarvojen määrittäminen

8. Kaoottisen ja ei-kaaottisen järjestelmän erot

Luentomoniste "Havaintojen tilastollinen käsittely" ja luentokalvot.

Viikottaiset luennot ja laskuharjoitukset. Osa harjoituksista tehdään tietokoneella. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Kurssiarvostelupisteistä 75% tulee loppukokeesta ja 25% laskuharjoituksista. Arvosanaan 1/5 riittää 45% ja arvosanaan 5/5 85% kokonaispisteistä.

Kurssiin kuuluu viikottaisia luentoja ja laskuharjoituksia.

Kurssi suoritetaan joko kurssikokeella ja laskuharjoituksilla tai vaihtoehtoisesti tentillä.