Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 08:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Gymnasiefysik samt Matematiska hjälpmedel -kurserna eller motsvarande matematiska kunskaper.

Kursen "FYS2025 Kvantfysikens tillämpningar I - Atomer och molekyler" rekommenderas varmt, eftersom all formalism som lärs ut i Kvantmekanikens grunder kommer direkt att kunna appliceras på flera verkliga system i FYS2025.

Att få en inblick i kvantfenomen och veta vilka system som endast kan förstås med hjälp av kvantmekanik. Att förstå utvecklingen av kvantfysiken och dess formalism. Att kunna lösa Schrödingerekvationen för enkla fysikaliska problem.

Kvantfysikens historia.

Fotonen: svartkroppsstrålning, fotoelektriska effekten, Compton-effekten.

Atomen: atommodeller och dess kvantstruktur, Bohrmodellen.

Materievågor: våg-partikeldualitet, elektrondiffraktion, vågor och vågpaket, Heisenbergs osäkerhetsprincip.

Kvantmekanik: Schrödingerekvationen och dess sannolikhetstolkning, endimensionella lådan, harmoniska oscillatorn, väntevärden, barriärgenomträngning (tunnling).

Rörelsemängdsmomentets kvantisering: Schrödingerekvationen i sfäriska koordinater, klotytfunktioner

Atomer med en elektron: Kort introduktion till lösningen av energinivåerna hos väteatomen.

Kursen följer till stor del boken "Brehm & Mullin: Introduction to the structure of matter", kapitel 2-6.

Som användbar bredvidläsning rekommenderas "Atkins: Physical Chemistry.

Föreläsningsanteckningar.

Deltagande i föreläsningar och räknesmedjor, utförande och returnering av räkneövningar och aktivitet då modellösningar presenteras stöder inlärningen.

Kursens bedöms på basen av de returnerade räkneövningarna, möjliga kursarbeten och sluttentamen på skalan 0-5.

Kursen kan avläggas via (a) utförande av räkneövningar som returneras för granskning och slutförhör, eller (b) sluttentamen. Närvaro på föreläsningar krävs inte.