Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman yhteisiin opintoihin.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tunnistaa ja kehittää omia opiskelutaitoja; Harjaantua tiedon jäsentämisessä ja omaksumisessa sekä Oppia suunnittelemaan ajankäyttöään ja opiskelemaan määrätietoisesti

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opintovuotena.

Opintojakso järjestetään periodeissa 1-4.

Opintojaksolla mm. orientoidutaan yliopisto-opintoihin ja geotieteiden koulutusohjelmaan ja tutustutaan muihin opiskelijoihin, laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, pohditaan omia opiskelutaitoja ja -käsityksiä sekä motivaatiota, täytetään pakollinen HowULearn 1 -kysely, josta opiskelija saa palautetta omasta opiskelustaan. Tulosten perusteella opiskelijalle saatetaan suositella lisäohjausta liittyen mm. opiskelutaitoihin.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen, suorittaa suullisia, kirjallisia ja verkkotehtäviä yksin ja ryhmässä.

Hyv/hyl. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä kaikkien yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opintojakso kirjataan suoritetuksi vasta kun opiskelija on laatinut henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja vastannut HowULearn 1 -kyselyyn.

Moodle-alusta + ryhmätapaamiset, fuksiekskursio