Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Academic skills, part 2 1 Cr Course 1.8.2019 - 31.7.2020

Target group

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman yhteisiin opintoihin.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Learning outcomes

Tunnistaa ja kehittää omia opiskelutaitoja; Harjaantua tiedon jäsentämisessä ja omaksumisessa sekä oppia suunnittelemaan ajankäyttöään ja opiskelemaan määrätietoisesti.

Timing

Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena.

Opintojakso järjestetään periodeissa 1-4.

Contents

Opintojaksolla mm. laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, tutustutaan yliopisto-opiskelun mahdollisuuksiin (esim. mahdolliset maisteriohjelmat ja opintosuunnat, opiskelijavaihto). Opintojaksolla täytetään myös pakollinen HowULearn 3 -kysely, josta opiskelija saa palautetta omasta opiskelustaan. Tulosten perusteella opiskelijalle saatetaan suositella lisäohjausta liittyen mm. opiskelutaitoihin.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen, suorittaa suullisia, kirjallisia ja verkkotehtäviä yksin ja ryhmässä.

Assessment practices and criteria

Hyv/hyl. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä kaikkien yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opintojakso kirjataan suoritetuksi vasta kun opiskelija on laatinut henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja vastannut HowULearn 3 -kyselyyn.

Completion methods

Moodle-alusta + ryhmätapaamiset, opintosuunta-info