Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Geotieteiden kandiohjelman opiskelijoille pakollinen opintojakso. Kuuluu koulutusohjelman yhteisiin opintoihin.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tunnistaa ja kehittää omia opiskelutaitoja; Harjaantua tiedon jäsentämisessä ja omaksumisessa sekä oppia suunnittelemaan ajankäyttöään ja opiskelemaan määrätietoisesti.

Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opintovuotena.

Opintojakso järjestetään periodeissa 1-4.

Opintojaksolla mm. laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS, tutustutaan yliopisto-opiskelun mahdollisuuksiin (esim. mahdolliset maisteriohjelmat ja opintosuunnat, opiskelijavaihto). Opintojaksolla täytetään myös pakollinen HowULearn 3 -kysely, josta opiskelija saa palautetta omasta opiskelustaan. Tulosten perusteella opiskelijalle saatetaan suositella lisäohjausta liittyen mm. opiskelutaitoihin.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen, suorittaa suullisia, kirjallisia ja verkkotehtäviä yksin ja ryhmässä.

Hyv/hyl. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä kaikkien yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opintojakso kirjataan suoritetuksi vasta kun opiskelija on laatinut henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja vastannut HowULearn 3 -kyselyyn.

Moodle-alusta + ryhmätapaamiset, opintosuunta-info