Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

HISK-100 Historian perusopinnot.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopinnoissa suorittaa muut menetelmäopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot historiankirjoituksen historiasta. Opiskelija osaa määritellä historiankirjoituksen suuret linjat antiikista nykyaikaan sekä osaa kriittisesti analysoida historian erilaisia käyttötarkoituksia ja -tapoja.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa käsitellään miten ja miksi historiaa on eri aikoina tutkittu ja mihin sitä on käytetty. Opintojaksossa tarkastellaan eri näkökulmista historiakulttuuria ja historiankirjoitusta sekä historian yhteiskunnallista, kulttuurista ja oppihistoriallista merkitystä.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

  • Popkin, Jeremy: From Herodotus to H-Net (OUP, 2015)
  • Sekä kaksi seuraavista
    • Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka: Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat: matka suomalaiseen historiankirjoitukseen (Suomen Historiallinen Seura, 1996)
    • Aronson, Peter: Historiebruk: att använda det förflutna (Studentlitteratur, 2004)
    • MacMillan, Margaret: The Uses and Abuses of History (Profile Books, 2009)
    • Zerubavel, Eviatar: Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past (University of Chicago Press, 2003)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi yliopistonlehtori Kari Saastamoinen ja ruotsiksi yliopistonlehtori Derek Fewster.