Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 17.6.2020
10:00 - 14:00

Description

Opintojakson koulutuksesta vastaa historian kandiohjelma. Opintojakso kuuluu historian aineopintojen opintokokonaisuuteen.

Opintojakso on pakollinen historian kandiohjelmaa suorittaville opiskelijoille. Opintojakson voi suorittaa myös muun koulutusohjelman opiskelija, joka on saanut oikeuden historian opintojen suorittamiseen valinnaisina opintoina.

HISK-100 Historian perusopinnot.

Tämän opintojakson lisäksi historian kandiohjelman opiskelijan tulee aineopinnoissa suorittaa muut menetelmäopinnot.

Opintojakson tavoitteena on harjoittaa opiskelijat käyttämään historiantutkimuksen lähdemateriaaleja sekä tekemään niistä tulkintoja.

Opintojakso suositetaan suoritettavaksi ensimmäisenä opintovuonna.

Opintojaksosta järjestetään vuosittain luento-opetusta.

Opintojaksossa käsitellään historian eri osa-alueita ja kerrotaan, millaisia metodeita kunkin alan piirissä käytetään. Metodikurssilla opiskelijaa ohjataan historiallisten tulkintojen tekemiseen käytännön harjoitusten avulla.

Luentokursseilla ilmoitetaan tarvittaessa erikseen suoritettava kirjallisuus.

Mikäli opintojakso suoritetaan esseenä, kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Mikäli opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, on kirjallisuus seuraava:

  • Tosh, John: The Pursuit of History. Aims, Methods and New Directions in the Study of History. (6th edition, Routledge 2015)
  • sekä kaksi seuraavista
    • Cannadine, David (ed.): What is History Now? (Palgrave 2002)
    • Dobson, Miriam & Ziemann, Benjamin (eds.): Reading Primary Sources (Routledge 2009)
    • Jordanova, Ludmilla: History in Practice. (Arnold 2000)
    • Pojmann, Wendy & Reeves-Ellington, Barbara & Ward Mahar, Katren: Doing History. An Introduction to the Historian’s Craft (Oxford University Press 2016)

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat historian luonteen ymmärtämistä tieteenalana. Luento-opetuksen lisäksi kiinnitetään erityisesti huomiota kirjallisen ilmaisun kehittämiseen ja vuorovaikutteiseen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa

Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan asteikolla 0-5.

Salitiedot vain suomenkielen tasokokeelle klo 10-12.

Opiskelijat suorittavat opintojakson joko osallistumalla luento-opetukseen, tenttimällä tai kirjoittamalla esseen.

Tentin kuulustelija on suomeksi professori Heikki Mikkeli ja ruotsiksi yliopistonlehtori Henrika Tandefelt.