Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 10.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 31.1.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 14.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 21.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 28.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 13.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 20.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 27.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 3.4.2020
12:15 - 13:45
Fri 17.4.2020
12:15 - 13:45

Conduct of the course

Keväällä 2020 neljännessä periodissa kurssi suoritetaan etäopiskeluna Moodlesta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Description

Valinnainen osa kielten kandiohjelman yhteisiä opintoja. Ei ole avoin muitten koulutusohjelmien opiskelijoille.

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi, yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi.

Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa.

Kieli yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee ymmärtämään retoriikan ja diskurssintutkimuksen pääkäsitteet ja osaa soveltaa niitä myöhemmissä opinnoissaan. Opiskelija ymmärtää retoriikan ja diskurssintutkimuksen tärkeimpien tutkimusperinteiden päälinjat ja niiden merkityksen kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa ja ymmärtämisessä. Opintojakson sisältö ja työskentelytavat tukevat myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa kriittistä ajattelua eli kykyä tarkastella asioita ja ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Opiskelija osoittaa kriittistä ajattelua ja ymmärtämistä oppimistehtävässä.

Ensimmäisen lukuvuoden kevät. Kevätlukukausi.

Opintojakso jakaantuu kahteen osaan: retoriikka ja diskurssintutkimus. Retoriikan osuudessa käydään käydään läpi retoriikan historiaa antiikista nykypäivään ja tutustutaan tärkeimpiin retoriikan teorioihin. Samalla opitaan retoriikan pääkäsitteet. Diskurssintutkimuksen osuudessa tarkastellaan diskurssin käsitteen monia merkityksiä kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen eri suuntauksissa. Samalla perehdytään kunkin määritelmän ja suuntauksen kannalta olennaisiin tutkimusongelmiin, metodeihin ja lähikäsitteisiin.

Opettaja ilmoittaa kirjallisuudesta erikseen.

Ryhmäkeskustelut, joissa kerrataan ja sovelletaan luennoilla käsiteltyjä aiheita sekä keskustellaan luettujen tekstien ongelmakohdista.

Suoritus arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointi perustuu opiskelijan kykyyn osoittaa kokonaisuuksien hallintaa, kriittistä ajattelua ja käsitteiden soveltamista oppimistehtävissä.

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla. Kurssin aikana suoritetaan yksi tai useampi oppimistehtävä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppimistehtävät perustuvat luentoihin ja opettajan erikseen ilmoittamaan kirjalliseen materiaaliin.

Luentokurssi: ei läsnäolopakkoa.