Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 27.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 24.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 1.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 8.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 29.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 5.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 19.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 3.12.2019
12:15 - 13:45
Tue 10.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.
Pakollinen antiikin kreikan opiskelijoille.
Muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden suoritettavissa, mikäli heillä on vaadittavat edeltävät opinnot.

Proseminaariin voi osallistua, kun on suorittanut aineopintojen opintokokonaisuudet "Kielitaito" (Kielioppi ja metriikka; Syntaksi) ja kaksi kohtaa "Kreikankielisistä teksteistä".
Jos opiskelija suorittaa aineopinnot yhdessä vuodessa, hän osallistuu samanaikaisesti antiikin kreikan Kielitaito-kohdan kursseille ja suorittaa kolme tekstiä.

Tieteellisen kirjoittamisen kurssia suositellaan suoritettavaksi ennen proseminaariin osallistumista.

Proseminaarin tavoitteena on oppia tutkimuksen teon perusperiaatteita ja osata laatia tutkielma rajatusta tutkimustehtävästä. Opiskelija perehtyy yhteen oppiaineen lähteeseen muita siihenastisia opintoja itsenäisemmin ja syvällisemmin.

Antiikin kreikan aineopintojen 2. vuosi, 4 periodia, joista proseminaari-istuntoja 2–4 periodin ajan.

Opiskelija sopii 1. periodin alussa henkilökohtaisessa tapaamisessa ohjaajan kanssa aiheen, josta hän laatii ensimmäisen ja toisen periodin aikana interpretaatiotyön, joka sisältää jonkin antiikin kirjallisen lähteen tekstiotteen yksityiskohtaisen tulkinnan, johdannon, kommentaarin sekä esityksen teoksen tekstitraditiosta. Näiden periodien aikana opiskelija saa ohjausta työn laatimisessa ja apuvälineiden käytössä sekä opetusta erityisesti tekstihistoriaan ja editioihin liittyvissä käytännöissä. Saamansa ohjauksen ja opetuksen pohjalta opiskelija laatii itsenäisen n. 10-sivuisen proseminaarityön, joka esitetään proseminaariryhmälle. Kukin opiskelija opponoi toisen opiskelijan työtä ja osallistuu aktiivisesti kaikkien töiden käsittelyyn. Kolmannen ja neljännen periodin aikana opiskelija muokkaa proseminaarityön kandidaatintutkielmaksi proseminaarissa saadun palautteen perusteella ja niiden ohjeiden mukaan, joita on sovittu henkilökohtaisessa tapaamisessa ohjaajan kanssa. Tutkielma on 15-20 sivun (sivu = 2000 merkkiä välilyönteineen) mittainen, ja sen pohjalta suoritetaan HuK-tutkinnon kypsyysnäyte (ks. http://www.helsinki.fi/hum/tutkinnot/kypsyysnayte.htm).

Proseminaarin kolmannen periodin aikana perehdytään aikaisempia opintoja tarkemmin tieteellisen kirjoittamisen käytäntöihin (mm. oman opinalan konventioihin, tieteellisen kirjoittamisen tyyliin ja tutkielman laatimisen metodologiaan. Näitä taitoja sovelletaan omaan kanditutkielmaan ja niiden soveltamista harjoitellaan myös siten, että kukin opiskelija esittelee ryhmälle kaksi opintosuunnassa tehtyä pro gradu -tutkielmaa analysoiden niiden tutkimuskysymyksiä, metodia, lähteiden esittelyä jne. Opintojaksolla luetaan ja jäsennetään kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja argumentoidaan niiden sisällöstä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Neljännellä periodilla ei ole kontaktiopetusta. Kolmannen periodin opetus toteutetaan yhteistyössä latinan proseminaarin kanssa. Kandidaatintutkielma palautetaan opettajan ilmoittamana ajankohtana pari viikkoa ennen periodin loppua. Periodin loppuun mennessä opiskelija saa palautteen työstään suullisesti tai kirjallisesti.

Proseminaariohjeet ja muu materiaali toimitetaan kurssin Moodle-alueelle. Opiskelijalle suositellaan luettavaksi kandintyön tekemisen vaiheessa opaskirjaa Historianopiskelijan ABC-kirja. Opas tutkielman kirjoittamiseen. Toim. Maria Lähteenmäki ja Ilkka Teerijoki. Helsingin yliopiston historian laitoksen julk. 14. Helsinki 1999.

 • käytännön sovellukset esitetystä tutkimusmetodologiasta: suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt
 • argumentoinnin harjoitteleminen yhdessä tai pienryhmissä
 • alan tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen
 • parityöskentely ja ryhmätyöt
 • jatkuva palaute: sekä opettajan palaute että vertaispalaute
 • aikataulu, jota noudatetaan

Arviointi asteikolla 0–5

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • opittujen sisältöjen soveltaminen omassa työssä
 • suullisen esitys (muoto, sisältö ja kieli)
 • akateeminen kirjoittaminen (muoto, sisältö ja kieli)
 • aikataulun noudattaminen
 • säännöllinen läsnäolo
 • opponointi/vertaisarvio
 • aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja itsenäisenä työskentelynä. Proseminaarikurssin aikana kirjoitetaan kandidaatintutkielma, ja proseminaari rekisteröidään vasta kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi määräajassa ja hyväksytty.