Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen arabian perusopintoja opiskeleville. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Ei edellytä aiempia opintoja.

Islamin peruskurssi.

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf). Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Ensimmäinen vuosi. Koko lukuvuoden kestävä kurssi, järjestetään joka toinen vuosi.

Kurssilla opiskellaan arabian kirjoitusjärjestelmä ja opitaan lukemaan ja kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita. Suullisissa taidoissa keskitytään tavallisimpiin tervehdyksiin ja harjoitellaan kirjakielisen puheen tuottamisen alkeita.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa arabian lauserakenne, verbin imperfektiivi ja arabian juuri-kaava-systeemin perusteet.

Kurssimateriaalit ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Kurssilla on pakollinen läsnäolo.

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta arabian kirjakielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna tenttinä.