Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Kurssi on pakollinen islamilaisen teologian opiskelijoille, valinnainen Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opiskelijoille.

Kurssille otetaan enintään XX opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, yllä mainittujen opintosuuntien opiskelijoilla on etusija.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee arabian kirjoitusjärjestelmän ja osaa kieliopin alkeet. Hän tuntee Koraanin arabian kulttuurisen kontekstin ja ymmärtää arabian monimuotoisuuden ja kielen merkityksen islamilaisessa kulttuurissa. Opiskelija tunnistaa Koraanin tekstin erityispiirteet ja ymmärtää riimiproosan rakenteen. Hänellä on käsitys klassisen arabian luonteesta ja sen kääntämiseen liittyvistä erityispiirteistä. Opiskelija hahmottaa Koraanin kääntämisen tulkinnallisen luonteen, tuntee klassisen arabian perusteet, hallitsee perussanaston ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Hän oppii myös ääntämään arabiankielistä uskonnollista terminologiaa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä opintojen toiseen jaksoon (Arabia II).

Kurssilla tutustutaan arabian kirjoitusjärjestelmään ja klassisen arabian kieliopin perusteisiin. Pääpaino on Koraanin teksteillä. Kurssilla luetaan ja kuunnellaan valikoima lyhyitä suuria ja katkelmia pitkistä suurista. Opiskelija tutustuu myös Koraanin erilaisiin resitointitapoihin.

Younes M.: The Routledge Introduction to Qur’anic Arabic. Routledge 2013 ja opettajan jakama materiaali.

Opintojakson arvosana koostuu kahdesta tentistä ja suullisesta lukunäytteestä.

Luennot pidetään ryhmissä ja opetus toteutetaan kahdessa periodissa. Kurssilla on läsnäolovelvoite. Poissaoloja kontaktiopetuksesta sallitaan neljä. Jos poissaolojen määrä ylittää sallitun, opiskelija laatii kyseisen tunnin aiheesta kirjallisen työn, jossa hän osoittaa opiskelleensa tunnin sisällöt itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet annetaan luennolla.

Jos opiskelijan äidinkieli on arabia tai hän ei perustelluista syistä ei voi osallistua kontaktiopetukseen, hänen on sovittava vastuuopettajan kanssa vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Tentissä tehtävänä on kääntää Koraanin tekstiä arabiasta suomeen ja analysoida teksti kieliopillisesti ja tyylillisesti. Tenteissä ei saa käyttää sanakirjaa.

Sylvia Akar