Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kurssi on pakollinen islamilaisen teologian opiskelijoille, valinnainen Lähi-idän ja islamin tutkimuksen sekä arabian opintolinjan opiskelijoille.

Kurssille otetaan enintään XX opiskelijaa. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, yllä mainittujen opintosuuntien opiskelijoilla on etusija.

Kurssi edellyttää klassinen arabia 1:n taidot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea Koraania alkukielellä ja hän pystyy ymmärtämään tekstiä apuneuvojen avulla. Hän tunnistaa tekstin muoto- ja lauseopillisia rakenteita. Hän ymmärtää, mitä erityispiirteitä Koraanin arabian kääntämiseen liittyy. Opiskelija osaa analysoida Koraanin suurien erilaisia tyylillisiä piirteitä ja hahmottaa tyylin merkityksen suurien ja jakeiden ajoittamisen kannalta. Opiskelija tunnistaa varhaisten suurien riimiproosan ja myöhempien suurien tyylin erot. Hän tunnistaa keskeiset suurat myös resitaatiosta.

Kurssilla syvennetään peruskieliopin hallintaa. Kurssilla luetaan ja kuunnellaan lyhyitä mekkalaisia suuria ja myös pidempiä, medinalaisia suuria ja keskustellaan tekstien kääntämiseen ja tulkintaan liittyvistä kysymyksistä. Tekstejä tarkastellaan myös tyylillisesti ja kiinnitetään huomiota eri tekstilajeihin.

Younes M.: The Routledge Introduction to Qur’anic Arabic. Routledge 2013.

Opintojakson arvosana koostuu kahdesta tentistä ja suullisesta lukunäytteestä. Arviointiasteikko 0­–5.

Luennot pidetään ryhmissä ja opetus toteutetaan kahdessa periodissa. Kurssilla on läsnäolovelvoite. Poissaoloja kontaktiopetuksesta sallitaan neljä. Jos poissaolojen määrä ylittää sallitun, opiskelija laatii kyseisen tunnin aiheesta kirjallisen työn, jossa hän osoittaa opiskelleensa tunnin sisällöt itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet annetaan luennolla.

Jos opiskelijan äidinkieli on arabia tai hän ei perustelluista syistä ei voi osallistua kontaktiopetukseen, hänen on sovittava vastuuopettajan kanssa vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Tentissä tehtävänä on kääntää Koraanin tekstiä arabiasta suomeen ja analysoida teksti kieliopillisesti ja tyylillisesti. Tenteissä ei saa käyttää sanakirjaa.

Sylvia Akar