Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Kielten kandiohjelma vastaa opintojaksosta.
Opintojakso kuuluu latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden sekä antiikin kreikan perusopintoihin ja on vaihtoehtoinen muiden antiikin kulttuurin opintojaksojen kanssa.
Opintojakso on vapaasti valittavissa muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso ei vaadi edeltävää osaamista.

Opintojaksot Antiikin kirjallisuushistoria, Antiikin historia ja Antiikin uskonnot ja mytologia tukevat tämän opintojakson omaksumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee antiikin aatehistoriaa, antiikin filosofian pääsuuntaukset ja ymmärtää filosofian synnyn ja kehityksen historiallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi perusopintojen aikana.
Opintojaksoa ei luennoida vuosittain. Sen voi suorittaa tiedekunnan yl. tenttipäivinä.

Opiskelija perehtyy antiikin aatemaailmaan ja antiikin filosofiaan tenttikirjallisuuden avulla tai osallistumalla luentokurssille.

H. Thesleff - J. Sihvola, Antiikin filosofia ja aatemaailma kokonaisuudessaan.
Oheislukemistoksi suositellaan antiikin filosofien tekstien suomennoksia, esim. PLATON (Otava), ARISTOTELES (Gaudeamus), EPIKUROS: Diogenes Laertios, Merkittävien filosofien elämät ja opit, 10 kirja (suom. Marke Ahonen), CICERO. ystävyydestä, Vanhuudesta, Keskusteluja Tusculumissa, MARCUS AURELIUS, Itselleni (suom. Marke Ahonen, on suomennettu myös nimellä Itsetutkisteluja).

Opettaja voi antaa neuvoja tenttiin valmistautumisesta vastaanottoaikoinaan tai sähköpostitse ja antaa tentin jälkeen palautteen joko suullisesti tai kirjallisesti.

Arvosana asteikolla 0-5 määräytyy kirjatentin arvosanan tai luentokuulustelun perusteella.

Opintojakso suoritetaan yleensä itsenäisesti tenttimällä tiedekunnan yl. tenttipäivinä TAI opiskelija pyytää opintojakson vastuuhenkilöltä 10 aiheen listan ja valmistautuu tenttiin perehtymällä kurssikirjallisuuden perusteella näihin aiheisiin. Tentissä hän vastaa niistä kolmeen tentaattorin valinnan mukaan.