Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille saksan opiskelijoille.

Opiskelija laajentaa ja vahvistaa käytännön kielitaitoaan kaikilla sen osa-alueilla: suullinen ja kirjallinen tuottaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen sekä kielten kontrastiivinen tarkastelu ja saksan korrekti ääntäminen. Opiskelija tuntee fonetiikan keskeiset käsitteet ja säännöt ja hallitsee foneettisen tarkekirjoituksen.

Ensimmäinen lukukausi, heti opintojen alussa.
Järjestetään joka vuosi, pyritään järjestämään joka lukukausi.

Suullisia harjoituksia (keskustelu, esitelmien pito). Kirjallisia harjoituksia (kurssilla ja kotona kirjoitettavia tekstejä, vähintään 18.000 merkkiä). Käännöksiä (suomi-saksa) n. 6 tekstiä. Foneettisia harjoituksia (äänneartikulaatio, sana- ja lauseaksentti, intonaatio sekä IPA-tarkekirjoitus). Perehtymistä perinteisten ja digitaalisten yksi- ja kaksikielisten sanakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttöön.

Vastuuopettajan suosittelema kirjallisuus sekä fonetiikan kirjatentin kirjallisuus: Chr. Hall/M. Natunen/B. Fuchs/R. Freihoff: Deutsche Aussprachelehre. Ein Hand- und Übungsbuch für Sprecher des Finnischen. 2., überarb. Aufl. Helsinki: Finn Lectura (2005).

Itsenäisesti suoritettavat harjoitukset ja oppimistehtävät, ryhmätehtävät jne.

Säännöllinen aktiivinen osallistuminen tunneilla, kirjallisten tehtävien suorittaminen, esitelmän pito, fonetiikan ja ääntämisen osaamisen osoittaminen.

Arviointi asteikolla asteikko (0-5).

  • Kontaktiopetusta 6 tuntia/viikko.
  • Säännöllistä läsnäoloa edellytetään.
  • Suoritusmuodot: itsenäisiä vapaamuotoisia kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja käännöksiä; foneetiikan osuudesta erillinen koe.
  • Opiskelijat, jotka ovat saaneet vapautuksen kontaktiopetukseen osallistumisesta (saksaa äidinkielenään puhuvat sekä saksankielisten maiden ylioppilastutkinnon suorittaneet), suorittavat harjoituskurssin asemesta fonetiikan kirjatentin. Kirjatenttivaihtoehtoon kuuluu tentin jälkeinen palautetapaaminen tentaattorin kanssa.

Christian Rink