Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille saksan opiskelijoille. Tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on riittävä saksan kielen taito.

Opintojaksot ’Saksankielinen kommunikaatio’ sekä ’Saksan kirjallisuuden ja kulttuurin historia’.

Opiskelijat saavat systemaattisen ja ajanmukaisen kuvan saksankielisistä maista. He omaksuvat kieliasiantuntijan (esim. germanistin, saksanopettajan tai kääntäjän) ammatissaan tarvitsemat perustiedot saksankielisten maiden maantieteestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä kehittävät kykyään tulkita ajankohtaisia yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurisia kehityskulkuja niiden (kulttuuri-)historiallisessa kontekstissa. Opiskelijat hahmottavat saksankielisen alueen monikeskisyyden ja oppivat tuntemaan lähteet, joista voi omatoimisesti päivittää tietämystään. Osatavoite on kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään hakeutumalla opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun saksankieliselle alueelle. Lisäksi tavoitteena on integroitu kielenoppiminen: kurssin käytyään opiskelijat tuntevat mm. saksankielisten maiden tärkeimpien instituutioiden nimitykset ja heillä on hyvä yleiskuva saksan kielen alueellisesta variaatiosta.

Saksan opintojen toinen opintovuosi.
Kolmas ja neljäs periodi. Pyritään järjestämään joka vuosi.

Kurssi Saksan maantuntemuksesta ja kulttuurista. Käydään pääpiirteissään läpi Saksan maantiede, historia, poliittinen järjestelmä, talous, kulttuurillinen profiili, kielelliset erityispiirteet ja arkipäivän kulttuuri.

Tatsachen über Deutschland.

Säännöllinen aktiivinen osallistuminen, osallistuminen ryhmätöihin ja esitelmien pito, kirjalliset työt.

Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon tuntiaktiivisuus kontaktiopetuksessa, esitelmä/ryhmätyöt ja kirjallinen työ (esim. projektityö, oppimisportfolio, essee), loppukuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi asteikolla 0‒5.

Saksankielinen kurssi, kontaktiopetusta 56 tuntia, itsenäistä työskentelyä 80 tuntia. Säännöllistä osallistumista opetukseen edellytetään. Korvaavasta kirjatentistä tai muusta suoritustavasta voidaan sopia vastuuopettajan kanssa.

Anta Kursiša