Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 30.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 10.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 17.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 24.9.2019
16:15 - 18:45
Tue 1.10.2019
16:15 - 18:45
Tue 8.10.2019
16:15 - 18:45
Tue 15.10.2019
16:15 - 18:45
Tue 29.10.2019
16:15 - 18:45
Tue 5.11.2019
16:15 - 18:45
Tue 12.11.2019
16:15 - 18:45
Tue 19.11.2019
16:15 - 18:45
Tue 26.11.2019
16:15 - 18:45
Tue 3.12.2019
16:15 - 18:45
Tue 10.12.2019
16:15 - 18:45

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille saksan opiskelijoille. Tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille, joilla on riittävä saksan kielen taito.

Opiskelijat saavat systemaattisen ja ajanmukaisen kuvan saksankielisistä maista. He omaksuvat kieliasiantuntijan (esim. germanistin, saksanopettajan tai kääntäjän) ammatissaan tarvitsemat perustiedot saksankielisten maiden maantieteestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä kehittävät kykyään tulkita ajankohtaisia yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurisia kehityskulkuja niiden (kulttuuri-)historiallisessa kontekstissa. Opiskelijat hahmottavat saksankielisen alueen monikeskisyyden ja oppivat tuntemaan lähteet, joista voi omatoimisesti päivittää tietämystään. Osatavoite on kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään hakeutumalla opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun saksankieliselle alueelle. Lisäksi tavoitteena on integroitu kielenoppiminen: kurssin käytyään opiskelijat tuntevat mm. saksankielisten maiden tärkeimpien instituutioiden nimitykset ja heillä on hyvä yleiskuva saksan kielen alueellisesta variaatiosta.

Saksan opintojen toinen opintovuosi.
Ensimmäinen ja toinen periodi. Pyritään järjestämään joka vuosi.

Kurssi Sveitsin ja Itävallan maantuntemuksesta ja kulttuurista. Maiden osalta käydään pääpiirteissään läpi maantiede, historia, poliittinen järjestelmä, talous, kulttuurillinen profiili, kielelliset erityispiirteet ja arkipäivän kulttuuri.

  • Die Schweiz in ihrer Vielfalt
  • Jürgen Koppensteiner (2014): Österreich: Ein landeskundliches Lesebuch

Säännöllinen aktiivinen osallistuminen, osallistuminen ryhmätöihin ja esitelmiin, kirjalliset työt.

Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon tuntiaktiivisuus kontaktiopetuksessa, esitelmä/ryhmätyöt ja kirjallinen työ (esim. projektityö, oppimisportfolio, essee), loppukuulustelu tai kirjatentti.

Arviointi asteikolla 0‒5.

Saksankielinen kurssi, kontaktiopetusta 42 tuntia, itsenäistä työskentelyä 94 tuntia. Säännöllistä osallistumista opetukseen edellytetään.Yhden tai useamman maan osuuden korvaavasta kirjatentistä ja kirjallisuudesta voidaan sopia vastuuopettajan kanssa.

Anta Kursiša