Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Pakollinen.

Englannin kielen perusopinnot.

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää tieteellisten tekstien funktioita akateemisen yhteisön käytäntöinä
  • tuntee anglo-amerikkalaisen tieteellisen tekstin keskeiset konventiot
  • osaa tuottaa selkeää, lukijan huomioivaa englanninkielistä akateemista tekstiä
  • osaa tarkastella omia ja toisten tekstejä kriittisesti
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä tekstien sisällöstä että kielestä

Toinen opiskeluvuosi. Järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.

Opintojaksossa perehdytään tieteellisen kirjoittamisen prosessiin sekä tieteellisen tekstin erityispiirteisiin: tieteellisen tekstin rakenteeseen, lähteiden käyttöön ja dokumentointiin sekä argumentointiin ja eri tutkimusalojen konventioihin (kirjallisuustiede ja kielentutkimus). Keskeisiä harjoiteltavia tekstilajeja ovat esimerkiksi essee, tiivistelmä ja kirjallisuuskatsaus.

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kurssin suoritukseen kuuluu kirjallisia tehtäviä (mukaan lukien ryhmätehtäviä), oman tekstin työstämistä palautteen perusteella sekä muiden tekstien arviointia ohjeiden mukaan.

Kurssiarvosana määräytyy sekä oppimistehtävien että tuntityöskentelyn perusteella.

Arviointiasteikko: 0-5.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, jossa on pakollinen läsnäolo. Opintojaksoa ei voi suorittaa kirjatenttinä.