Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Comunicación oral y escrita I (KIK-ES114) 5 Cr Lecture Course 1.9.2020 - 8.12.2020
Comunicación oral y escrita I (KIK-ES114/RES102) 5 Cr Course 2.9.2019 - 12.12.2019
Comunicación oral y escrita I 5 Cr Course 3.9.2018 - 11.12.2018
Suullinen ja kirjallinen viestintä I 5 Cr Course 4.9.2017 - 11.12.2017

Target group

Opintojakso on pakollinen kaikille espanjan opintosuunnan opiskelijoille ja edellyttää espanjan opinto-oikeutta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti espanjaksi erilaisissa epävirallisissa tilanteissa.
- pystyy tuottamaan espanjankielisiä tekstejä, jotka edustavat eri tekstilajeja (esim. tiivistelmä, blogiteksti, lehtiartikkeli).
- osaa argumentoida espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä espanjan kielellä.

Timing

Perusopintojen alkuvaiheessa.

Kurssi järjestetään vuosittain.

Contents

Kurssin aikana harjoitellaan monipuolisesti suullista ja kirjallista viestintää espanjan kielellä.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:
- kielen funktion osana viestintäprosessia
- oikeinkirjoitussäännöt
- eri tekstityyppien tekstin rakenne
- suullinen vs. kirjoitettu kieli

Completion

Kurssi.

Study materials

Kurssilla käytettävät oppimateriaalit ja kirjallisuus esitellään kurssin alussa.

Assessment practices and criteria

Kurssin arviointi perustuu kurssilla suoritettuihin suullisiin ja kirjallisiin oppimistehtäviin sekä mahdolliseen lopputyöhön.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Completion methods

Kurssi. Pakollinen läsnäolo (vähintään 75 %).