Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Basic Course in Persian 15 Cr Exam retake 3.6.2020 - 3.6.2020
Persian peruskurssi 15 Cr Course 3.9.2019 - 28.4.2020

Target group

Opintojakso on tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma.

Prerequisites

Ei edellytä aikaisempia opintoja.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito. Opiskelija hallitsee naskh-kirjoituksen, osaa ääntää persiaa ottaen huomioon sen prosodiset ominaisuudet, selviää arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenee lukemaan ja kääntämään helppoja persiankielisiä tekstejä suomeksi. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaansa, lähiympäristöään, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2.

Opiskelija ymmärtää persian kielen perusrakenteen, hallitsee persian peruskieliopin ja osaa hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan.

Timing

Voidaan suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa. Koko lukuvuoden pituinen kurssi. Ei järjestetä joka vuosi.

Contents

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään ja arkisiin tilanteisiin liittyviä aiheita kuten esittäytyminen, omasta taustasta kertominen, menneistä tapahtumista kertominen, asioiminen kaupassa ja ravintolassa, neuvojen kysyminen ja tietojen selvittäminen.

Completion

Kurssille osallistuminen (pakollinen läsnäolo: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta).

Activities and teaching methods in support of learning

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta) kontaktiopetukseen sekä kurssitehtävien tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, itse- ja vertaisarviointeja.

Study materials

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo (pakollinen: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta) ja aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivisuus omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämisessä.

Recommended optional studies

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi tukee opintojakson osaamistavoitteita.

Completion methods

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo: edellytetään osallistumista 75 %:iin opetuksesta).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kurssitehtävät.