Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen persian valinnaisen opintokokonaisuuden suorittavalle. Opintojakso on tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma.

Ei edellytä aikaisempia opintoja.

Kielitieteen peruskurssi ja käytännöllisen fonetiikan kurssi tukevat opintojakson oppimistavoitteita.

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito. Opiskelija hallitsee naskh-kirjoituksen, osaa ääntää persiaa ottaen huomioon sen prosodiset ominaisuudet, selviää arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenee lukemaan ja kääntämään helppoja persiankielisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaansa, lähiympäristöään, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija ymmärtää persian kielen perusrakenteen, hallitsee persian peruskieliopin ja osaa hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan.

Voidaan suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa. Koko lukuvuoden pituinen kurssi. Ei järjestetä joka vuosi.

Kurssilla käsitellään jokapäiväiseen elämään ja arkisiin tilanteisiin liittyviä aiheita kuten esittäytyminen, omasta taustasta kertominen, menneistä tapahtumista kertominen, asioiminen kaupassa ja ravintolassa, neuvojen kysyminen ja tietojen selvittäminen.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssitehtävien tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, itse- ja vertaisarviointeja.

Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo (pakollinen) ja aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivisuus omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämisessä.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kurssitehtävät.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot persian kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.