Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan perusopintojen opiskelijoille.

Muut ranskalaisen filologian perusopinnot, etenkin kielitaitoa harjoittavat opintojaksot, joilla opittuja asioita sovelletaan käytännössä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa koulussa opitun kielioppisisällön uudesta näkökulmasta ja syvällisemmin ja osaa liittää koulussa erillisinä opitut yksityiskohdat suurempiin kokonaisuuksiin.

Opiskelija hallitsee peruskielioppiasiat ja pystyy tarkistamaan harvinaisemmat ongelmakohdat kieliopista ranskankielisiä tekstejä laatiessaan. Hän osaa pohtia kielioppi-ilmiöitä kriittisesti ja erottaa tärkeimmät normatiivisen kieliopin säännöt arkipuheen ilmiöistä. Lisäksi hän kykenee hakemaan tietoa ranskankielisestä kielioppiteoksesta ja soveltamaan oppimaansa sekä kieliopin harjoitustehtävissä että muilla kielitaitoa harjoittavilla kursseilla.

Perusopintojen alussa. Syyslukukausi (periodit 1 ja 2).

Opiskelija täydentää opintojaksolla kielioppitietouttaan. Jaksolla tarkastellaan kieliopin eri osa-alueita (sanaluokat ja lauseenjäsenet, verbioppi, peruslausetyypit...). Kunkin osa-alueen lopussa on kotona tehtävä kertauskuulustelu. Opintojakson lopuksi järjestetään loppukuulustelu, joka kattaa koko opitun sisällön. Opetukseen sisältyy

  • interaktiivista luento-opetusta;
  • harjoitustehtäviä;
  • kertauskuulustelut;
  • loppukuulustelu.

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- käytännön sovellukset esitetystä kielioppiteoriasta: suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- parityöskentely ja ryhmätyöt

- jatkuva palaute

- aikataulun noudattaminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

- opittujen sisältöjen soveltaminen kertauskuulusteluissa (1/3 arvosanasta) ja loppukuulustelussa (2/3 arvosanasta)

Alla mainitut seikat voivat joko korottaa tai alentaa lopullista arvosanaa:

- aikataulun noudattaminen

- säännöllinen läsnäolo

- aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.