Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan perusopintojen opiskelijoille.

Muut perusopintojen opintojaksot, etenkin kielioppi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa lyhyiden ranskankielisten tekstien laatimisessa. Hän osaa kiinnittää huomiota tekstin oikeakielisyyteen ja osaa korjata virheensä. Hän pystyy hankkimaan tekstien laatimiseen tarpeellista kieliopillista tai sanastollista tietoa ja tunnistamaan kulttuurisidonnaisia eroja ranskan- ja äidinkielisen kirjoitus- ja puheperinteen välillä. Suullisten harjoitusten ansiosta hänen suullinen kielitaitonsa on parantunut.

Perusopintojen alussa. Kevätlukukausi (periodit 3 ja 4).

- kirjallisia ja suullisia harjoituksia (mm. ranskalaiseen nyky-yhteiskuntaan liittyviä aiheita, tieteellisen tekstin erityispiirteitä);

- ranskankielisiä tapahtumia (esim. vierailu Ranskan Instituuttiin, museokäynti...).

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

- aikaisempaa tai muilla opintojaksoilla saatua tietoa (mm. kielioppi) soveltavia kirjallisia ja suullisia harjoituksia;

- ryhmä ja/tai parityöskentelyä;

- aktiivinen tuntityöskentely;

- säännöllinen palaute;

- aikataulun noudattaminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Loppuarvosana perustuu

- opetuksessa läpikäytyjen seikkojen omaksumista mittaaviin oppimistehtäviin, niiden kieliasuun, sisältöön ja rakenteeseen;

- aktiiviseen tuntityöskentelyyn;

- aikataulun noudattamiseen.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).