Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kielten kandiohjelman aineopinnot.

Pakollinen opintojakso ranskan aineopintojen opiskelijoille.

Perusopintojen opintojakso Tuottaminen I.

Muut ranskan aineopintojen opintojaksot.

Opintojakson käytyään opiskelija on kehittänyt ja parantanut suullista ja kirjallista ranskan kielen taitoaan. Hän osaa tuottaa eri tarpeisiin soveltuvia tekstejä, tunnistaa omat virheensä ja korjata ne. Hän tietää miten ja mistä hakea tietoa, jota voi kriittisesti hyödyntää omissa teksteissään.

Opintojakso sisältää kieliharjoittelujakson ranskankielisessä maassa. Kieliharjoittelun aikana opiskelija oppii soveltamaan aikaisempaa tietoaan käytännön tilanteissa ranskankielisessä maassa, parantaa kielitaitoaan ja oppii tiedostamaan ranskankielisen maan kulttuurin ominaispiirteet.

Toisen tai kolmannen opintovuoden aikana. Kevätlukukausi (periodit 3 ja 4).

1) lähiopetusjaksolla opiskelija

- tuottaa eri (työelämä)tilanteissa tarvittavia suullisia ja kirjallisia tekstejä;

- oppii tunnistamaan virheitä, korjaamaan omia virheitään ja arvioimaan omia tuotoksiaan.

2) kieliharjoittelujaksolla opiskelija tutustuu ranskan kieleen sen jokapäiväisessä käytössä ja ranskankielisen maan kulttuuriin; hän oppii hoitamaan ulkomailla asumiseen ja opiskeluun (tai työelämään) liittyviä hallinnollisia kysymyksiä ja sopeutumaan uudenlaisiin hallinnollisiin käytäntöihin.

Kieliharjoitteluksi voidaan hyväksyä:

- 1 kk ohjattua kielenopiskelua ranskankielisessä maassa (tai jossa ranska on yksi maan virallisista kielistä);

- 1 kk:n työssäolo ranskankielisessä maassa;

- 2 kk vapaata oleskelua ranskankielisessä maassa.

Mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Osa 1: lähiopetus:

- kielitaitoa aktivoivat harjoitukset;

- tekstin rakenteeseen liittyvät harjoitukset;

- tiedonhaku ja niihin perustuvat harjoitukset:

- pari ja /tai ryhmätyöskentely;

- säännöllinen palaute.

Asteikolla 0-5.

- Aktiivinen tuntityöskentely

- Aikataulun noudattaminenen

- oppimistehtävät

- kieliharjoitteluraportin hyväksyminen (asteikolla hyväksytty/hylätty).

Opintojakso suoritetaan kahdessa osassa:

1) lähiopetuksena: pakollinen läsnäolo;

2) kieliharjoittelujaksona: jakson jälkeen opiskelija kirjoittaa ranskankielisen, noin 5000 merkin (ilman välilyöntejä) pituisen raportin. Ohjeet raporttia varten tulee pyytää opintojakson vastuuhenkilöltä (Mélanie Buchart), jolle raportti palautetaan. Mukaan pitää liittää kielikurssitodistus tai työtodistus tai, jos niitä ei ole, matkaliput tai muu tosite.

Opintojakso rekisteröidään vasta kun kummatkin osat on suoritettu.