Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen heprean aineopintojen opiskelijoille. Opintojakso on tarjolla muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Heprean peruskurssi tai vastaavat taidot.

Opintojakson tavoitteena on sujuva peruskielitaito, jonka avulla opiskelija selviää arkipäiväisessä kielenkäytössä. Opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään suhteellisen vaivattomasti (sekä kirjallisesti että suullisesti). Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa B1.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija hallitsee heprean kielen rakenteen (konjugaatiot, substantiivin taivutus, prepositioiden taivutus), ymmärtää eri muotojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa ja osaa käyttää kielioppirakenteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on noin 2000 sanaa.

Opiskelija osaa arvioida ja kuvailla omaa kielitaitoaan ja suunnitella omaa oppimista tukevia harjoituksia.

Toinen vuosi.

Koko lukuvuoden kestävä kurssi, järjestetään joka toinen vuosi.

Kurssilla keskitytään kieliopin vahvistamiseen sekä sanaston rakentamiseen ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Heprea 1 -opintojakson aikana opiskelija on omaksunut heprean kieliopin taivutusmorfologian ja juurisysteemin (mm. vahvojen ja heikkojen verbien taivutus). Tämän opintojakson aikana opetellaan näiden muotojen käyttämistä (erityisesti eri verbimuodot ja juurityypit) sekä syvennetään syntaksin hallintaa ja sanavarastoa.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa. Lukemistoon kuuluu mm. englanninkielinen heprean kielioppi.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Käytetään itse-, vertais- ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa (suulliset ja kirjalliset kokeet sekä itse- ja vertaisarviointi) arvioidaan kielitaidon eri osa-alueiden (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen) kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kirjoitusharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja käytännön harjoitusta heprean kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.