Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 24.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen hindin perusopinnot suorittavalle. Opintojakso on tarjolla myös muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille (osallistujamäärä rajoitettu).

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma.

Ei pakollisia edeltäviä opintoja, mutta kielitieteen peruskurssi kannattaa suorittaa samana vuonna.

Käytännön fonetiikan kurssi tukee opintojakson oppimistavoitteita.

Opintojakson tavoitteena on käytännön kielitaito. Opiskelija hallitsee devanagari-kirjoituksen, osaa ääntää hindiä ottaen huomioon kielen prosodiset ominaisuudet, selviää arkipäiväisissä kommunikaatiotilanteissa ja kykenee lukemaan ja kääntämään helppoja hindinkielisiä tekstejä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä suullisesti että kirjallisesti) taustaansa, lähiympäristöään, yksinkertaisia tapahtumakulkuja sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Opiskelija ymmärtää hindin kielen perusrakenteen, hallitsee hindin peruskieliopin ja osaa hyödyntää näitä tietoja omassa kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan.

Ensimmäinen vuosi. Koko lukuvuoden pituinen kurssi, joka järjestetään joka toinen vuosi.

Kurssilla opitaan devanagari-kirjoitus, harjoitellaan ääntämistä, käsitellään jokapäiväiseen elämään ja arkisiin tilanteisiin liittyviä aiheita kuten esittäytyminen, omasta taustasta kertominen, menneistä tapahtumista kertominen, asioiminen kaupassa ja ravintolassa, neuvojen kysyminen ja tietojen selvittäminen.

Käsiteltäviä kieliopin osa-alueita ovat muun muassa substantiivien ja adjektiivien taivutus, pronominit, verbien taivutusjärjestelmä sekä yleisimmät sävyttävät apuverbit.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssitehtävien tekeminen.

Tekstejä, kuunteluita, keskustelu-, kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, suullista kielitaitoa aktivoivia harjoituksia, itse- ja vertaisarviointeja.

Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo (pakollinen läsnäolo) ja aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivisuus omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämisessä.

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja kurssitehtävät.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot hindin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena ja kirjallisena tenttinä.