Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kielten kandiohjelman perusopinnot.

Pakollinen opintojakso italian perusopintojen opiskelijoille.

Valintakoe.

Muut perusopintojen opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielitieteen perusaloihin liittyvän terminologian italiaksi ja osaa soveltaa teorioita ja analyysejä italialaiseen materiaaliin. Hän on myös perehtynyt italian äännejärjestelmään ja siihen liittyviin ääntämissääntöihin ja osaa soveltaa oppimaansa oman ääntämisensä ja muiden ääntämisen korjaamisessa.

Perusopintojen alussa. Opintojakso järjestetään periodeilla 3 ja 4.

Tutustutaan italian kieleen italialaisen kielitieteen käsittein, erityisesti italialaisen kielitieteen erityispiirteisiin. Tehdään tunneilla käsiteltyihin asioihin liittyviä harjoituksia ja syvennytään joihinkin aihepiireihin italialaisen kielitieteellisen kirjallisuuden perusteella.

Perehdytään italian äänteisiin ja intonaatioon. Transkriptio- ja ääntämisharjoituksia opettajan johdolla.

Suoritusvaihtoehto 1)

Lähiopetuksen yhteydessä käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Suoritusvaihtoehto 2)

a) Kielitieteen osuus:

M. Dardano, Nuovo manualetto di linguistica italiana, Bologna, Zanichelli, 2005 (tai myöhempi)

b) Fonetiikan osuus:

L. Canepari, Introduzione alla fonetica, Torino, Einaudi, 1979, s. 3-71, 92-159 ja 171-202, sekä E. Garavelli, Primi elementi di fonologia italiana, Helsinki 2005 (2. painos).

Lähiopetuksen yhteydessä:

-luento-opetusta

-opitun soveltamista suullisesti ja kirjallisesti

- pari- ja ryhmätyöskentelyä

-jatkuva palaute.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon opittujen sisältöjen hallinta ja soveltaminen, aikataulun noudattaminen ja lähiopetuksessa myös säännöllinen läsnäolo.

Suoritusvaihtoehdot:

1) niin kielitieteen kuin fonetiikan sekä ääntämisharjoitusten osuus lähiopetuksena (2 x 2 viikkotuntia); nämä osat tulee suorittaa samana lukuvuonna;

2) joko kielitieteen tai fonetiikan osuus tai kummatkin osuudet suoritetaan tiedekuntatentin yhteydessä tehtävänä kirjatenttinä (ks. kohta ”Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus”);

HUOM: ääntämiskoe on aina pakollinen.

Vasta suoritettuaan kummankin osuuden opiskelija voi saada loppumerkinnän opintojaksosta.

Lähiopetuksessa pakollinen läsnäolo.