Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Italian perusopinnot.

Pakollinen opintojakso italian perusopintojen opiskelijoille.

Valintakoe.

Muut italian perusopintojen kielitaito-opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys italian ja suomen kielten rakenteellisista eroavaisuuksista. Hän on oppinut keskustelemaan ja argumentoimaan mm. yleisistä arki- ja työelämään liittyvistä aiheista ja hän on myös harjaantunut käyttämään mahdollisimman virheetöntä italiaa ennalta määrättyjen sisältöjen ilmaisemiseen kirjallisesti ja suullisesti käyttäen apuna erilaisia tietolähteitä. Myös hänen yhteistyötaitonsa ovat kehittyneet.

Heti perusopintojen alussa. 1. ja 2. sekä 3. ja 4. periodi.

Kurssin aikana harjoitellaan suullista ja kirjallista italiankielistä ilmaisua erilaisissa puhetilanteissa, suomenkielisen asiaproosan kääntämistä italiaksi ja myös sen sisällön muunlaista välittämistä Opiskelija harjaantuu käyttämään tekstien tuottamisessa hyväkseen kielten lingvististä, erityisesti kontrastiivista analyysia. Hän harjaantuu myös tiedostamaan kielellisten kulttuurieroja ja oppii tunnistamaan omia virheitään, korjaamaan niitä ja arvioimaan omia tuotoksiaan.

-käytännön sovellukset esitetystä kielioppi- ja käännösteoriasta

- kielitaitoa aktivoivat suulliset ja kirjalliset harjoitukset

- tiedonhaku

- pari- tai ryhmätyöskentely

-jatkuva palaute

-aikataulun noudattaminen

-sähköisten resurssien hyödyntäminen

- säännöllinen palaute.

Arviointi asteikolla 0-5.

Kaikki kirjalliset käännös- ja referointitehtävät arvostellaan ja ne vaikuttavat arvosanaan. Arvioinnissa otetaan huomioon myös aktiivisuus tunnilla ja ryhmätyöskentelyssä, aikataulun noudattaminen ja säännöllinen läsnäolo.

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo) ja opetukseen liittyvänä itsenäisenä työskentelynä.