Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille japanin kielen opintosuunnan opiskelijoille ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:
1) japanin kielen opintosuunnan opiskelijat ;
2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat (etusija aineenopettajaksi opiskelevilla, jotka haluavat hankkia japanin kielessä koulussa opetettavan aineen sivuainepätevyyden);
3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman tutkinto-opiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä.

Jos opiskelijalla on jo vastaavat tiedot ja vahvaa käytännön osaamista japanin kielen eri osa-alueilla (puhuminen, lukeminen, kuullun ymmärtäminen, käsin kirjoittaminen), voi opiskelija olla ensin yhteydessä opintojakson vastaavaan opettajaan osaamisen arvioimiseksi.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen (30 op) opinnot.

Opintojakson jälkeen opiskelijan kielitaito vastaa pääosin ja soveltuvasti yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK/CEFR) ja JF Standard for Japanese-Language Education -kuvausten tasoa A2.1 peruskielitaidon alkuvaihe tai ylittää sen. (Tasokuvaus tarkentuu, kun akateemiseen japanin kielen opetukseen räätälöity matriisi JLPTUFS Can-do List valmistuu.) Opintojaksolla luodaan perustaa sille, että opiskelija voi tulevaisuudessa käyttää japania työkielenä ja toimia kielen asiantuntijana. Opiskelija:

  • selviää yksinkertaisimmista arkielämän viestintätilanteista japaniksi;
  • ymmärtää, osaa lukea ja kirjoittaa opintojaksolla vaadittavat kirjoitusmerkit (hiragana, katakana, kanji);
  • hallitsee kurssikirjallisuuden sanaston (ml. lukutekstit) ja pystyy lukemaan yksinkertaisia tekstejä myös ilman ääntämisapuna käytettävää furiganaa;
  • osaa hahmottaa puhutun ja kirjoitetun kielen välisen eron ja kielen sosiaaliseen kontekstiin liittyvää variaatiota;
  • sisäistää kurssiin kuuluvat kielen peruskäsitteet ja rakenteet niin syvällisesti, että pystyy tuottamaan itsenäisesti (tai ryhmän jäsenenä) lyhyitä suullisia ja kirjallisia esityksiä.

Ensimmäinen opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso kevät- ja syyslukukaudella. Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Taitojen kehittämistä integroidusti yllä listattujen osaamistavoitteiden mukaisesti opetusohjelmassa ja kurssilla vaaditun kirjallisuuden ja aineistojen avulla oppimistehtävissä ja aktiviteeteissa tunneilla ja tuntien ulkopuolella sekä itsenäisesti että ryhmässä.

  • Aktiivinen sanasto n. 1 000 sanaa jokapäiväiseen elämään liittyen.
  • Hiragana- ja katakana-merkistöt sekä Basic Kanji Book I -kirjan kanji-merkit ja sanasto (n. 240 kanji-merkkiä ja 700 esimerkkisanaa). Lisäksi vaaditaan tekstikirjassa esiintyvien kanji-merkkien ja kango-sanojen lukutaito.
  • Puheessa ja kirjoitusviestinnässä tavallisimmin käytettävät muodot ja rakenteet (mm. kohtelias desu-/-masu-tyyli ja epämuodollinen/tuttavallinen tyyli, aikamuodot, aspektin perusteita, te-muoto, yksinkertaisten sivulauseiden muodostus, relatiivilausetta vastaava lauseenvastikerakenne, demonstratiivipronominit, adjektiivien vertailu, antamisen ja saamiset verbit).
  • Harjoituksia, joissa kehitetään ääntämisen, puhutun kielen, kirjoittamisen, kuullunymmärtämisen ja luetunymmärtämisen valmiuksia.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Yllä esitellyn kurssityöskentelyn ohessa esimerkiksi digitaalisen teknologian hyödyntäminen ja portfoliotyöskentely.

Arviointiasteikko: 0-5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo, aktiivinen osallistuminen, suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivinen asenne omien taitojen itsenäiseen kehittämiseen.

Lähiopetus: integroitu kurssi ja siihen sisältyvät oppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset ja harjoitukset, kokeet, mahdolliset projektityöt sekä huolellinen valmistautuminen tunneille.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.