Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojaksosta vastaa Kielten kandiohjelma. Opintojakso on pakollinen kaikille japanin kielen opintosuunnan opiskelijoille ja sille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Opintojaksolle hyväksytään tutkinto-opiskelijoita seuraavassa järjestyksessä:
1) japanin kielen opintosuunnan opiskelijat (ja japanin kielen opintosuuntaan hyväksytyt JOO- sekä erillisten opintojen suorittajat);
2) muut kielten kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat (etusija aineenopettajaksi opiskelevilla, jotka haluavat hankkia japanin kielessä koulussa opetettavan aineen sivuainepätevyyden);
3) Aasian tutkimukseen erikoistuvat kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman tutkinto-opiskelijat;
4) ilmoittautumisjärjestyksessä muut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa japanin kielen kursseja osana tutkintoaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on vastattava pakolliseen lisätietokysymykseen, mihin edellisistä ryhmistä hän kuuluu. Jos tietoa ei anneta, ilmoittautumista ei voida hyväksyä

Japani 1, Japanin kielitietous ja Japani 2.

Lingvistiikan, kielipedagogian, kirjallisuuden, kääntämisen ja Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman Aasian tutkimuksen opinnot; muut monipuolisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat soveltuvat opinnot.

Opintojakson jälkeen opiskelijan kielitaito vastaa pääosin ja soveltuvasti yleiseurooppalaisen viitekehyksen (EVK/CEFR) ja JF Standard for Japanese-Language Education -kuvausten tasoa B1.2–B2.1 itsenäisen kielitaidon perustaso tai ylittää sen. (Tasokuvaus tarkentuu, kun akateemiseen japanin kielen opetukseen räätälöity matriisi JLPTUFS Can-do List valmistuu.) Opintojaksolla luodaan perustaa sille, että opiskelija voi tulevaisuudessa käyttää japania työkielenä ja toimia kielen asiantuntijana. Opiskelija kehittää edelleen produktiivisia, reseptiivisiä ja interaktiivisia taitojaan. Nykyjapania ja sen rakenteita tarkastellaan erityisesti kielen funktioiden, merkitysten muodostamisen ja tekstitaitojen kannalta.

Opiskelija:

  • kykenee lukemaan ja ymmärtämään kolumni-, essee- ja uutistekstejä, nykyaikaista kaunokirjallisuutta ja valittua tutkimusaluetta käsitteleviä lyhyitä yleistajuisia tieteellisiä tekstejä (apuvälineitä käyttäen) sekä keskustelemaan niistä;
  • on sisäistänyt oppimateriaalin rakenteet ja sanaston sekä ymmärtää ja pystyy analysoimaan ja tarvittaessa suomentamaan pidempien tekstien ja puhutun diskurssin rakenteita;
  • kykenee itsenäisesti tai ryhmän jäsenenä tuottamaan suullisia ja kirjallisia esityksiä;
  • hahmottaa suullisen ja kirjallisen kommunikaation tyylien ja rekisterien erityispiirteitä ja osaa mukauttaa omaa viestintäänsä tilanteen vaatimalla tavalla;
  • osaa edelleen kehittää ääntämistään sekä prosodisia ja paralingvistisiä viestinnän keinojaan;
  • on harjaantunut tavallisimpien työelämäkontekstien vaatimissa perusviestintätaidoissa ja kykenee kehittämään niitä edelleen itsenäisesti;
  • on kehittänyt sosio-pragmaattista ja -kulttuurista osaamistaan.

Kolmas opiskeluvuosi. Lukuvuoden mittainen opintojakso kevät- ja syyslukukaudella. Opintojakso järjestetään vain joka toinen vuosi.

Taitojen kehittämistä integroidusti yllä listattujen osaamistavoitteiden mukaisesti opetusohjelmassa ja kurssilla vaaditun kirjallisuuden ja aineistojen avulla oppimistehtävissä ja aktiviteeteissa tunneilla ja tuntien ulkopuolella sekä itsenäisesti että ryhmässä. Kurssilla omaksutaan tekstiä eteenpäin vieviä ja sen koheesiota tukevia rakenteita ja ilmaisuja, jotka muodostavat keskitason luetunymmärtämisen perustan, sekä noin 2 000 uutta sanaa ja 400 kanji-merkkiä. Harjoituksilla kehitetään luetun- ja kuullunymmärtämisen sekä kirjoittamisen ja suullisen viestinnän valmiuksia. Opettajasta riippuen kääntämistä suomen kieleen voidaan käyttää tekstien käsittelyn apuna soveltuvin osin.

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Yllä esitellyn kurssityöskentelyn ohessa esimerkiksi digitaalisen teknologian ja aineistojen hyödyntäminen ja portfoliotyöskentely.

Arviointiasteikko: 0–5. Arvosana määräytyy osaamistavoitteiden toteutumisen ja osaamisen kehittymisen arvioinnin perusteella. Arviointi on jatkuvaa ja siinä huomioidaan erityisesti läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen ja suulliset ja kirjalliset tuotokset tunneilla, oppimistehtävistä suoriutuminen ja niiden palauttaminen vaaditussa ajassa, kokeissa menestyminen, soveltuva itse- ja vertaisarviointi sekä aktiivinen asenne omien taitojen ja opetustapahtuman kehittämiseen (esimerkiksi itse ehdotetut oppimista ja osaamistavoitteiden toteutumista tukevat aineistot, materiaalit, digitaaliset resurssit ja kekseliäät toteutustavat).

Lähiopetus: integroitu kurssi ja siihen sisältyvät oppimistehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset ja harjoitukset, kokeet, mahdolliset projektityöt sekä huolellinen valmistautuminen tunneille.

Kurssin läpäiseminen edellyttää pakollista läsnäoloa tunneilla ja tehtävien ja kokeiden hyväksyttyä suorittamista.