Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso kuuluu kielten kandiohjelman kommunikaatio ja kognitio -opintokokonaisuuteen. Se on avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei esitietovaatimuksia.

Aivot ja kognitio ja Havainto, kommunikaatio ja kognitio tukevat opintojakson suorittamista.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tarkastella käyttäytymistä, aivotoimintaa ja mielen prosesseja kognitiotieteen näkökulmasta informaatiota prosessoivana järjestelmänä. Opiskelija tuntee kognitiotieteen laajan ja monitieteisen peruskäsitteistön ja pystyy muodostamaan tuoreeseen tutkimustietoon perustuvan kokonaiskäsityksen käyttäytymisen hermostollisesta ja kognitiivisesta perustasta.

Opiskelija ymmärtää erilaisia teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja kognitiotieteessä ja sen lähialoilla on käytetty ja käytetään, ja osaa eritellä niiden suhteita toisiina. Opiskelia oppii hahmottamaan behavioraalisen, neuraalisen ja kognitiivisen tarkastelutason eroja ja yhteyden toisiinsa.

Suoritusajakohta vapaa. Syyslukukaudella.

Kognitiotieteen olemus ja tutkimuskohde. Keskeiset lähitieteenalat ja niiden kontribuutiot kognition tutkimukseen. Opintojakson lähestymistavassa painotetaan sitä miten mielen toimintaa ja käyttäytymistä voidaan tarkastella täsmällisesti ja luonnontieteellisestä viitekehyksestä. Vaikka pääpaino on ihmisen kognitiossa, myös muiden organismien kognitio ja tekoäly ovat mukana kurssin teemoissa.

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat:

  • Symbolisysteemihypoteesi ja komputaation käsite. Hakuavaruuden, rekursiivisen ongelmanratkaisun ja heuristiikan idea psykologiassa ja tekoälyssä. Komputationaalinen hypoteesi vs. ”tietokonemetafora”.
  • Ihmisäly vs. tekoäly.
  • Havainnot ja mielikuvat representaatioina. Fenomenaalinen, kognitiivinen ja neuraalinen tarkastelutapa.
  • Kieli ja käsitteet. Produktiivisuus, systemaattisuus & kompositionaalisuus.
  • Merkityksen ja tietoisuuden filosofiset ongelmat.
  • Behaviorismi, klassinen kognitiotiede ja modernit suuntaukset.

Oppikirja: Bermúdez, J. L. (2014). Cognitive science: An introduction to the science of the mind. Cambridge University Press. 2.p. Opiskeltavat luvut vahvistetaan opinto-oppaassa lukuvuoden alussa.

Lisäksi pakollinen oppimateriaali koostuu opetustapahtuman vastuuopettajan valitsemasta artikkelikokoelmasta, joka ilmoitetaan opinto-oppaassa lukuvuoden alussa.

Opetustapahtuman vastuuopettaja voi jakaa myös valinnaista syventävää materiaalia.

Luennot ja tentti. Luennot voivat sisältää sekä kontaktiopetusta että verkkoluentoja. Tentti sisältää sekä formatiivisia tehtäviä Examinarium-tenttijärjestelmässä että summatiivisen loppukuulustelun Examinarium-tenttijärjestelmässä.

Formatiiviset tehtävät: automaattinen arviointi ja välitön palaute Examinarium tenttijärjestelmässä.

Summatiivinen loppukuulustelu: opettajan suorittama arviointi ja kirjallinen palaute Examinarium tenttijärjestelmässä.

Arvosteluasteikko 0-5.

a. Luentokurssi.

b. Tentti.