Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 4.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
14:15 - 15:45
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 6.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 13.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 20.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
14:15 - 15:45
Wed 27.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 4.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
14:15 - 15:45
Wed 11.12.2019
12:15 - 13:45

Description

Kielten kandiohjelma vastaa opintojaksosta.
Opintojakso on pakollinen latinan aineopinnot suorittavalle opiskelijalle. Siihen sisältyy KOLME latinankielistä tekstiä, joista YKSI on suoritettava PAKOLLISENA HARJOITUSKURSSINA. Muut kaksi opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa ja tarjolla olevan opetuksen mukaan ja suorittaa ne joko itsenäisesti tenttien tai osallistumalla luentokursseille.
Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille, jos heillä on vähintään latinan alkeis- ja jatkokurssilla vaadittava kielitaito.

Opiskelijalla täytyy olla alkeis- ja jatkokurssilla vaadittava latinan kielen taito voidakseen suorittaa tämän opintojakson.
Metriikan tuntemus on edellytys runoilijoiden tekstien suorittamiselle. Onkin suositeltavaa, että opiskelija suorittaa latinalaisen metriikan ja latinan kielen kurssin aineopintojen 1. vuoden syyslukukaudella ennen tai osittain samanaikaisesti tekstikurssien kanssa.

On suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut perusopintojen Antiikin kirjallisuushistoria opintojakson.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita helppoa latinankielistä proosaa apuvälineiden avulla, joita ovat sanakirjat ja kommentaarit (Caesar, Cicero)
  • osaa analysoida antiikin kirjallisuutta historiallisena lähteenä
  • osaa tulkita roomalaisen lyriikan merkittävimpien edustajien teoksia (Vergilius, Horatius, Catullus)
  • ymmärtää filologisen metodin yleispiirteitä (mm. tekstihistoria, tekstikriittinen apparaatti)
  • tuntee latinan klassisen kauden kirjallisuuden keskeisiä kirjailijoita ja heidän teoksiaan
  • tunnistaa kunkin kirjallisuuden genren keskeiset rakenteelliset ja tyylilliset piirteet (kielikuvat, periodinen rakenne, runomitat)

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi KOKONAISUUDESSAAN latinan aineopintojen 1. lukuvuoden aikana. Jos opiskelija ei suorita kaikkia kolmea tekstiä yhden lukuvuoden aikana, hän ei saa niistä opintosuoritusta ennen kuin on suorittanut koko jakson.
Opintojakso muodostuu kolmesta tekstistä, jotka toteutetaan opetuksellisesti erillisinä kursseina yhden lukuvuoden aikana.
Niistä YKSI kurssi suoritetaan PAKOLLISENA HARJOITUSKURSSINA, joka järjestetään syyslukukauden 1. periodilla. Muut kaksi tekstiä voi suorittaa JOKO itsenäisesti tiedekunnan tenttipäivinä TAI luentokursseilla saman lukuvuoden aikana TAI toisen luentokurssina ja toisen kirjatenttinä.

Opintojakson suorittava opiskelija osallistuu aktiivisesti yhden periodin ajan ohjatun tekstinluvun PAKOLLISELLE harjoituskurssille, jossa opiskelijat vuorollaan valmistavat kotitehtävänä tekstiotteiden käännöksiä.
Opiskelija suorittaa kaksi muuta tekstiä JOKO osallistumalla kahdelle lukukauden aikana järjestettävälle luentokurssille TAI suorittamalla kaksi tekstiä itsenäisesti erillisinä tiedekuntatentteinä TAI suorittamalla toisen tekstin luentokurssina ja toisen itsenäisesti kirjatenttinä. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi YHDEN LUKUVUODEN aikana.
Vaikka jakso ensisijaisesti sisältää latinan klassisen kauden tekstejä, opiskelija voi halutessaan sisällyttää tähän luentokurssin, joka edustaa myöhempää latiniteettia (myöhäisantiikki, keskiaika, humanismi)

Ohjatun tekstinluvun harjoituskurssin materiaali on saatavilla moodle-alustalta. Kurssilla yleensä luetaan yksi CICERON lyhyt puhe kommentaarin avulla: Steven M. Cerutti: Cicero. Pro Archia Poeta Oratio. Introduction, Text, Vocabulary and Commentary. Bolchazy-Carducci Publishers, Wauconda, Illinois, 2. painos.
Opettaja toimittaa opiskelijoille tekstinselitysluennoilla käsiteltävän opetusmateriaalin. Itsenäisesti yl. tenttipäivänä opintojakson osia suorittava opiskelija valitsee jonkin alla olevista editioista (tai muun) ja valitsee n. 400 säkeen kokonaisuuden, jonka hän ilmoittaa tenttiin ilmoittautuessaan:

Proosatekstejä:

CAESAR. E. C. Kennedy, Caesar. De bello gallico VI, Bristol Classical Press, 2003. 3. painos. Suomennos: Rancken, Gunnar, Gaius Julius Caesar. Gallian sota, Karisto 1988.

Runotektstejä:

HORATIUS. Esim. C. Sydenham, Horace. The Odes. Latin text, facing verse translation and notes, London 2005; kommentaari R.G. M. Nisbet - M.Hubbard, A Commentary on Horace: Odes, Book I, Oxford 1970. Suomennos esim. T. Oksala - E. Plamén, Horatiuksen oodeja, Loimaa 1989.

VERGILIUS. Esim. The Aeneid of Vergil. I. Books 1-6; II: Books 7-12. Edited with Introduction and Notes by R.D. Williams, The University Press, Glasgow 1972-1973. Kommentaari: Vergil Aeneis, Bucolica, Georgica. Auswahl von J. Freyer (Aschendorffs Klassikerausgaben), Munster 1962-1971. Suomennos esim. P. Oksala - T. Oksala, Aeneis, Aeneaan taru, Juva 1999.

CATULLUS. Esim. The Poems of Catullus. A Bilingual Edition. Translated with Commentary by P. Green, Berkeley and Los Angeles. London 2005; C.J. Fordyce, Catullus: A Commentary, Oxford 1973. Suomennos C. Valerius Catullus, Liber carminum. Laulujen kirja. Suomennos, johdanto, selitykset P. Oksala, Keuruu 1965.

Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti HARJOITUSKURSSIN toimintaan esittämällä vuorollaan omia tulkintojaan käsiteltävästä tekstistä. Kun käännökset on luennolla käsitelty ja niistä on saatu sekä opettajan kommentteja että vertaispalautetta, opiskelijan lopullinen versio liitetään moodle-alustalla yhteiseen koko teoksen kattavaan käännökseen. TEKSTINSELITYSLUENNOT voidaan toteuttaa joko luento-opetuksena tai vuorovaikutteisina kursseina, jossa opiskelijat esittävät itse tulkitsemiaan tai ryhmätöinä valmisteltuja tekstiotteita ryhmän kommentoitaviksi.

Luentokurssin päätteeksi järjestetään luentokuulustelu, jonka perusteella määräytyy suorituksen arvosana asteikolla 0-5.

Opintojakson YKSI kolmesta tekstistä on suoritettava pakollisena HARJOITUSKURSSINA, jossa on 75% läsnäolovelvollisuus.
Opintojakson kaksi muuta tekstiä voidaan suorittaa JOKO itsenäisesti tenttimällä tiedekunnan yl. tenttipäivinä TAI osallistumalla luentokurssille TAi tenttimällä toisen itsenäisesti ja toisen luentokurssilla.
Suosituksen mukaan kaikki opintojakson kolme tekstiä suoritetaan YHDEN LUKUVUODEN aikana.