Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Fonetiikka ja fonologia.

Lingvistiikan perusopinnot (tai muuten hankitut vastaavat tiedot) tukevat oppimista.

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät typologian roolin fonologisessa teoriassa
 • pystyt kuvaamaan äänteellistä monimuotoisuutta maailman kielissä
 • osaat perusteellisesti analysoida segmentaalifonologisia prosesseja eri kielissä
 • osaat analysoida tavun rakennetta eri kielissä
 • osaat kuvata sanapainon ominaisuuksia eri kielissä
 • osaat analysoida tooneja ja intonaatiota eri kielissä
 • osaat soveltaa erilaisia teorioita fonologisten ilmiöiden kuvaamiseen.

Toinen tai kolmas opintovuosi. Kurssi järjestetään pääsääntöisesti joka vuosi, yleensä periodissa II (syksy).

Kurssilla syvennetään fonetiikan ja fonologian kurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Kielten äänteellistä monimuotoisuutta tarkastellaan typologisesta näkökulmasta sisällyttämällä funktionaalinen selitys fonologiseen teoriaan. Kurssilla käydään läpi segmentaalisia ja suprasegmentaalisia ilmiöitä ja prosesseja sekä analysoidaan tavun rakennetta. Kurssilla käsitellään myös lyhyesti muutamia generatiivisia fonologisia teorioita (mm. autosegmentaalista fonologiaa, metristä fonologiaa ja optimalisuusteoriaa).

   • M.K. Gordon, Phonological Typology. Oxford: Oxford University Press. 2016.
   • Erilaisiin fonologisiin teorioihin liittyvää kirjallisuutta
   • aktiivinen osallistuminen tunneille
   • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
   • kurssikirjallisuuteen perehtyminen.

   Arviointi asteikolla 0-5.

   Arvioinnissa otetaan huomioon

   • harjoitukset ja niissä pärjääminen
   • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi; tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua)
   • muu aktiivisuus.

   Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti.