Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Opintojakso kuuluu lingvistiikan opintosuunnan valinnaisiin opintoihin. Opintojakson voi suorittaa muutkin kielten kandiohjelman sekä muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Morfologia ja syntaksi.

 • Lingvistiikan perusopinnot (tai muuten hankitut vastaavat tiedot).

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät eron generatiivisten ja funktionaalisten suuntausten välillä
 • tunnet erilaisia morfologisia ja syntaktisia teorioita ja osaat analysoida niitä kriittisesti
 • osaat soveltaa näitä teorioita eri morfosyntaktisten rakenteiden analyysiin.

Toinen tai kolmas opintovuosi. Kurssi järjestetään pääsääntöisesti joka toinen vuosi.

Kurssilla syvennetään morfologian ja syntaksin kurssilla opittuja tietoja ja perehdytään erilaisiin morfologisiin ja syntaktisiin teorioihin. Kurssilla tutustutaan teorioihin, jotka kuuluvat sekä generatiivisen että funktionaalisen suuntauksen piiriin, mm. Government and Binding -teoriaan, leksikaalis-funktionaaliseen kielioppiin, rooli- ja referenssikielioppiin, konstruktiokielioppiin ja/tai mahdollisesti muihin vastaaviin teorioihin. Harjoitusten kautta opiskellaan soveltamaan teorioita eri morfosyntaktisten rakenteiden analyysiin. Kurssilla käsitellään mm. passiivi- ja applikatiivikonstruktioita sekä komplementti- ja relatiivilauseita.

 • B. Heine and H. Narrow (eds.). The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • P. Haddington ja P. Sivonen (eds.). Kielentutkimuksen modernit klassikot: kognitiivinen ja funktionaalinen kielitiede. Helsinki: Gaudeamus, 2010.
 • Erilaisiin morfologisiin ja syntaktisiin teorioihin liittyvää kirjallisuutta.
 • aktiivinen osallistuminen tunneille
 • kurssilla tehtävät harjoitustyöt ja niihin paneutuminen
 • kurssikirjallisuuteen perehtyminen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • harjoitukset ja niissä pärjääminen
 • lopputentti ja sen arvosana (opiskelijan pitää saada puolet tentin pisteistä päästäkseen läpi; tentissä testataan perusasioiden osaamista ja niiden soveltamista, tentti ei edellytä kurssilla läpikäydyn aineiston tai kurssikirjallisuuden ulkoa opettelua)
 • muu aktiivisuus.

Opintojaksoon kuuluu yleinen luentokurssiosuus, harjoitustehtäviä, pienimuotoisten tehtävien tekemistä tunneilla osittain ryhmätöinä sekä kurssikirjallisuus ja lopputentti.