Mietta Lennes, CC BY 4.0

Opi tutkimaan puhenäytteitä

Verkkokurssilla otetaan haltuun perustyökalut puhenäytteiden tutkimiseen ja opitaan suunnittelemaan oman puhekorpuksen keräämistä.

Tämä verkkokurssi tarjoaa yleiskuvan puheaineistojen käsittelystä ja puheen akustis-foneettisista analyysimenetelmistä. Kurssilla tutustutaan erityisesti Praat-puheanalyysiohjelman käyttömahdollisuuksiin ja opitaan soveltamaan ohjelman ominaisuuksia joustavasti omassa työssä. Kurssilla opetellaan käyttämään myös ELAN-ohjelmaa, jolla voi litteroida ja annotoida äänen lisäksi videota. Lisäksi kokeillaan automaattista puheentunnistinta.

Tälle kurssille ovat tervetulleita myös muiden kuin Helsingin yliopiston opiskelijat. Mikäli et ole Helsingin yliopistossa kirjoilla, voit osallistua kurssille pelkästään liittymällä Moodle-alueelle kurssin alkuun mennessä. Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija, sinun on lisäksi ilmoittauduttava WebOodissa.

Kurssin Moodle-alue on nyt avoinna opiskelijoille osoitteessa https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=29464

Huomaa, että kurssialueelle on mahdollista liittyä 7.11. klo 23.55 saakka!

Enrol
9.10.2018 at 09:00 - 29.10.2018 at 23:59

Interaction

Kurssin aikana kaikki viestintä tapahtuu Moodle-kurssialueen kautta. Moodlen keskustelufoorumilla kannattaa kysyä kaikista kurssiin liittyvistä asioista, jolloin kaikki osallistujat saavat tiedon tasapuolisesti ja voivat myös auttaa toisiaan.

Timetable

Kurssin aikana uusia aineistoja ja tehtäviä avautuu ja erääntyy viikoittain, joten opiskeluun on syytä varautua käyttämään riittävästi aikaa ainakin 1-2 kertaa viikossa. Tarkemman opiskeluaikataulun voi jokainen osallistuja valita itse.

Material

Puheen analyysityökaluna käytetään tällä kurssilla ensisijaisesti Praat-ohjelmaa (ks. oheinen linkki). Lisäksi tutustutaan ELAN-ohjelmaan erityisesti videoaineistojen litterointivälineenä.

Tiedot muista kurssilla käytettävistä materiaaleista ilmoitetaan Moodle-alueella.

Other

 • Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics
  Gnu Public License 2 (osittain GPL 3)
 • Paul Boersma & David Weenink
  GNU General Public License

Conduct of the course

Kurssi arvioidaan oppimispäiväkirjojen ja muiden tehtävien perusteella. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty.

Description

Lingvistiikka; fonetiikan opintokokonaisuus.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille sekä muiden yliopistojen opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Suosituksena on Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi tai vastaavat tiedot.

Kurssin jatkoksi sopivat muut fonetiikan kurssit.

Jos olet aloittamassa pro gradu- tai väitöskirjatyötäsi ja tiedät käyttäväsi siinä puheaineistoa, voit osallistua Corpus clinic (Aineistoklinikka) -kurssille joko samanaikaisesti tämän kurssin kanssa tai myöhemmin.

Kurssin suoritettuasi

 • tiedät käytännössä, miten puhe ja kirjoitettu kieli eroavat toisistaan
 • tunnet puheen akustiseen analyysiin ja/tai monikerroksiseen annotointiin soveltuvia ohjelmia ja työkaluja, esimerkiksi Praat ja ELAN
 • osaat avata, selailla ja kuunnella äänitiedostoja ja tarkasti rajattuja osia niiden sisältä
 • osaat muokata ääninäytteitä esimerkiksi leikkaamalla ja liimaamalla tai suodattamalla niitä
 • osaat järjestellä ja paloitella puheaineistosi niin, että sitä on helpompi tutkia tietokoneella
 • osaat tuottaa Praat-ohjelmalla erilaisia kuvia tai visualisointeja ääninäytteistä, esimerkiksi perustaajuuskäyrän, spektrogrammin ja intensiteettikäyrän ja säätää niiden asetuksia tarkoituksenmukaisesti
 • osaat esimerkiksi spektrogrammia tarkastelemalla tutkia äänteiden ja ääninäytteiden ominaisuuksia; tiedät ainakin pääpiirteissään, miten spektrogrammissa tai muissa äänisignaalin kuvauksissa näkyvät ilmiöt heijastavat puheentuottoa, esimerkiksi äänihuulten toimintaa tai artikulaatioeleitä, ja miten ne liittyvät kuulohavaintoon
 • osaat tehdä ääninäytteessä esiintyvän yksittäisen vokaaliäänteen kohdalta formanttianalyysin, tiedät milloin tätä menetelmää kannattaa käyttää ja tunnet alustavasti formanttimittauksiin liittyvät virhelähteet
 • osaat suorittaa valmiita, yksinkertaisia Praat-skriptejä ja ymmärrät alustavasti, kuinka voit muokata niitä omiin tarkoituksiisi sopiviksi
 • tiedät, miksi puhenäytteitä annotoidaan ja kuinka annotoidusta puhekorpuksesta voidaan automaattisesti kerätä erilaisia mittaustietoja esimerkiksi tilasto-ohjelmaan
 • osaat litteroida keskustelunäytteitä siten, että jokaisen puhujan vuorot kohdistetaan ääninäytteen vastaaviin kohtiin ja annotoidaan omiin annotaatiokerroksiinsa
 • osaat segmentoida ja annotoida Praat-ohjelmalla yksittäisiä äänteitä ja käyttää niiden nimikkeissä Kansainvälisen foneettisen aakkoston (IPA) merkistöä
 • osaat annotoida myös videonäytteitä ELAN-ohjelmalla
 • tiedät, miten voit päästä käyttämään automaattista puheentunnistinta ja milloin sellaisesta voi olla litteroinnissa apua
 • osaat tehdä erilaisia hakuja omalla koneellasi olevasta annotoidusta puheaineistosta.

Kurssi kehittää myös ongelmanratkaisutaitojasi ja antaa sinulle rohkeutta lähestyä uusia tutkimuskysymyksiä.

Puheesta kiinnostuneille, fonetiikkaan suuntautuville opiskelijoille suositellaan opintojakson suorittamista ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Mikäli aiot tutkia opinnäytetyössäsi puheaineistoa, tämä kurssi kannattaa suorittaa ennen työn aloittamista.

2. periodi.

Kurssin keskeisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle perustyökalut puhenäytteiden tutkimiseen. Kurssi tarjoaa yleiskuvan puheaineistojen käsittelystä ja puheen akustis-foneettisista analyysimenetelmistä. Kurssilla tutustutaan erityisesti Praat-puheanalyysiohjelman käyttömahdollisuuksiin ja opitaan soveltamaan ohjelman ominaisuuksia joustavasti omassa työssä. Kurssilla opetellaan käyttämään myös ELAN-ohjelmaa, jolla voi litteroida ja annotoida äänen lisäksi videota. Lisäksi kokeillaan automaattista puheentunnistinta.

Ilmoitetaan kurssilla.

Kurssi on verkossa opetettava. Kurssin aikana tarjotaan itseopiskeltavaa materiaalia, josta keskustellaan verkossa. Suoritukseen sisältyy tehtävien lisäksi myös oppimispäiväkirjan pitäminen.

Kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää omaehtoista säännöllistä ja aktiivista työskentelyä.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta ja opittujen asioiden soveltamista tehtävien ratkaisemisessa.

Verkkokurssina. Kurssin aikana tarjotaan itseopiskeltavaa materiaalia, josta keskustellaan verkossa. Suoritukseen sisältyy annettujen tehtävien sekä oppimispäiväkirjojen tekeminen ja palauttaminen Moodlen kautta määräajan kuluessa.